MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De gemeente Leiden een omvangrijk investeringsprogramma heeft.

Overwegende dat

  • De gemeenteraad mogelijke, financiële beheersmaatregelen kan nemen door het bijstellen van het ambitieuze investeringsprogramma en het prioriteren van investeringen, hetgeen ook wordt aangedragen door de externe accountant;
  • De gemeenteraad hierin betere afwegingen kan maken als de informatie over het investeringsprogramma completer is;
  • Het College in antwoord op de technische vragen over dit onderwerp het volgende vermeldt wanneer er wordt gevraagd naar een verdere specificatie van het investeringsprogramma: “te overwegen valt om in de toekomst hieraan toe te voegen in welke fase een project verkeert (van initiatieffase tot uitvoeringsfase)”;

Verzoekt het college

  • Meer inzicht te bieden in de status van projecten en bijbehorende investeringen door te vermelden in welke fase ze bevinden;
  • Richting de eerstvolgende begroting dit inzicht toe te voegen.

Maarten de Crom – VVD
Thijs Vos – PS