MOTIE:

Datum: 18 februari 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 februari 2021,

Constaterende dat

  • Nadat een intake voor een schuldhulpverleningstraject heeft plaatsgevonden bij de Stadsbank 49% van de mensen uitvalt

Overwegende dat

  • Het zorgelijk is dat een groep van een dergelijke omvang ondanks dat ze in beeld zijn van de Stadsbank toch geen verdere schuldhulpverlening ontvangen
  • Het extra zorgelijk is dat een deel van deze groep mensen kampt met problematische schulden

Verzoekt het college om

  • Te onderzoeken hoe het kan dat deze groep aanvankelijk wel in beeld komt van de Stadsbank, maar relatief kort daarna ook weer uit beeld raakt
  • Een probleemanalyse te maken door te onderzoeken om welke mensen het hier gaat en de ernst van hun schulden in beeld te brengen
  • Op basis van de onderzoeksresultaten een plan van aanpak te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat (veel) minder mensen die in aanmerking komen voor een schuldhulpverleningstraject uit beeld raken
  • Ambitieuze streefcijfers te ontwikkelen om drop-outs bij schuldhulpverleningstrajecten tegen te gaan
  • De gemeenteraad hier uiterlijk vóór de behandeling van de Begroting 2022 over te informeren.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Eric Krijgsman (D66)
Thomas van Halm (SP)
Joost Bleijie (CDA)
Maarten Kersten (PS)
Tiny Klever (PvdA)
Marcel Terlouw (GroenLinks)