MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De gemeente Leiden circa 50 miljoen euro uitgeeft aan subsidies;
  • Organisaties die subsidie ontvangen verplicht zijn om een inhoudelijke en financiële verantwoording aan de gemeente Leiden te geven, bijvoorbeeld in de vorm van een (financieel) jaarverslag;
  • Er op dit moment geen verplichting is om het jaarverslag publiekelijk te publiceren;
  • Sommige subsidie-ontvangers hun jaarverslag wel publiekelijk publiceren en anderen niet;

Overwegende dat

  • Burgers, journalisten en onderzoekers inzage verdienen in waar het belastinggeld aan wordt uitgegeven;
  • Organisaties die subsidie van de gemeente Leiden ontvangen vaak al een jaarverslag hebben en het publiekelijk publiceren van hun jaarverslag dus weinig moeite op zal leveren;

Verzoekt het college

  • Om de eis te stellen dat organisaties die subsidie ontvangen hun jaarverslag en jaarrekening moeten publiceren op hun website of op een andere publiek toegankelijke plek;
  • Deze eis ook te hanteren bij organisaties die financiële middelen ontvangen vanuit een opslag op de belastingen;
  • Organisaties die een klein bedrag ontvangen (bijv. minder dan €50.000,-) uit te zonderen op deze verplichting.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad