MOTIE:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA (28)

Tegen: CDA, SP, PvdD, CU, LP (11)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad op 17 oktober 2019 het Ontwikkelperspectief Leiden Zuid-West ‘Zuidwest op zijn best’ heeft vastgesteld;
  • In het Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskader nadere invulling gegeven wordt aan het Ontwikkelperspectief;

Overwegende dat:

  • Bij elke bouwproject een afweging gemaakt moet worden tussen onder andere de belangen van huidige bewoners, de belangen van toekomstige bewoners en uitvoerbaarheid;
  • In het participatietraject voor de gebiedsvisie Telderskade gekozen is voor de trede “raadplegen” op de participatieladder;
  • De gemeenteraad in aanloop naar de uitvoering van een project in steeds toenemende mate van specificiteit invulling geeft aan de invulling van een ontwikkeling;
  • Naarmate er meer kaders en uitgangspunten vastgelegd worden, het in de rede ligt om, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, meer invloed te geven aan belanghebbenden betreffende de concrete uitwerking.

Verzoekt het College:

  • Bij de uitwerking van het kaderbesluit naar een uitvoeringsbesluit te bezien welke onderdelen de trede “adviseren” of “coproduceren” gehanteerd kan worden;
  • Hierbij onder andere te denken het ontwerp van het nieuwe Speelpark Telderskade en het ontwerp inrichting Boshuizerlaan en Telderskade.

Martijn Otten (PvdA)
Maarten Kersten (PS)
Ivo van Spronsen (GL)