MOTIE:

Datum: 7 maart 2024

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Ruimtelijke en programmatische beleidskaders voor Prins6 en Rijtjes

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, PvdD, SP, CU  (15)

Tegen: GL, VVD, PvdA, SvL, CDA (20)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 4 april 2024,

Constaterende dat

 • Door de sloop-nieuwbouwplannen de sociale cohesie van de wijk verloren dreigt te gaan;
 • Het borgen / vergroten van de sociale cohesie in de nieuwe wijk een onderwerp is wat terug zal komen in de verdere uitwerking van de plannen;

Overwegende dat

 • Het niet zozeer de stenen, maar vooral de mensen zijn die de saamhorigheid van de Prinsessenbuurt maken;
 • Veel bewoners aangeven terug te willen keren naar de Prinsessenbuurt en de sociale cohesie van de wijk van groot belang vinden;
 • De praktijk helaas uitwijst dat vaak weinig mensen daadwerkelijk terugkeren;
 • Dit voor een aanzienlijk deel komt door praktische barrières die ontstaan bij een dubbele verhuizing, zoals dat terugkeerders een eenmalige verhuisvergoeding krijgen, terwijl ze dubbele kosten hebben;
 • Het voor de sociale cohesie ook belangrijk is om

Verzoekt het college

 • Samen met de Sleutels zoveel mogelijk te faciliteren dat bewoners ook daadwerkelijk terug kunnen keren en dit nadrukkelijk terug te laten komen in de verdere plannen;
 • Daarbij onder andere in te zetten op:
  • Een verhuisvergoeding die de daadwerkelijke kosten dekt bij terugkeer;
  • Gefaseerd slopen- en bouwen zodat zoveel mogelijk bewoners maar eenmaal hoeven te verhuizen om in de Prinsessenbuurt te blijven;
 • Bewoners van de Prinsessenbuurt actief te betrekken bij het uitwerken bij plannen over de sociale cohesie.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

Antje Jordan – D66