MOTIE:

Datum: 9 juli 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Minder miljoenen naar de kelder, onder De Geus

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: D66, GroenLinks PvdA, PvdD, SP, CDA en PvdD (31)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 juli 2020

Constaterende dat

 • Er aan de raad een voorstel is gedaan voor de bouw van een fietsparkeergarage met 3000 fietsplekken onder De Geus ten bedrage van 17 miljoen Euro, deels met het oog op nu veronderstelde groei in fietsgebruik de komende 10 jaar,
 • dat in die periode daar nog tal van andere grote bouwprojecten (zoals de Connexxion-locatie
  e.d.) mogelijkheden zullen bieden voor de op dat moment eventueel inderdaad nog benodigde fietsenbergingen
 • de gemeente nu een rijkssubsidie van 40% kan vangen en van de provincie 5 miljoen, maar zelf toch ook nog ruim 6,5 miljoen aan gemeenschapsgelden erin zal moeten steken, en dat betreffende rijkssubsidie zelfs al binnen is
 • dat de subsidieafspraak met rijk en provincie voor de wethouder een argument was om aan het toen gevraagde bedrag van rond de 17 miljoen niet te willen (“mogen”) tornen ten bate van bezuinigingsplannen van Partij Sleutelstad en wijzigingsplannen van de VVD,
 • dat de wethouder dit onder druk van de raad inmiddels heeft herroepen
 • dat bij nadere berekeningen het projectvoorstel eigenlijk een bedrag van 28,3 miljoen gaat vergen, die dan dus grotendeels niet gedekt zullen zijn door genoemde subsidies
 • dat deze enorme uitgave onwenselijk is in tijden van pijnlijke bezuinigingen in het sociaal domein en van corona-herstelbetalingen ten bate van de Leidse economie (zzp-ers, mkb, horeca e.a. ondernemers, en overige burgers)


Overwegende dat

 • dat B&W in de commissie SO van 2 juli j.l met te grote stelligheid desgevraagd hebben laten weten dat vermindering van het aantal geplande fietsenstallings-plaatsen met bijvoorbeeld een derde (van 3000 > 2000) zal betekenen dat dit geen bezuiniging zal opleveren maar de subsidies van rijk en provincie in gevaar zal brengen
 • dat inmiddels uit diverse bronnen is gebleken dat die subsidies over de toen nog voorgeschotelde 17 miljoen dan weliswaar naar rato zullen verminderen maar dat dit toch nog een aanzienlijke besparing van tussen de 2 en 2,2 miljoen Euro op kan leveren, die we dan meteen in de reserves van het sociaal domein en het corona-herstelbetalingsfonds zouden kunnen storten,
 • dat zelfs bij ongunstige subsidiëring minimaal een bedrag van 1 miljoen kan worden bespaard
 • maar dat de uitgaven in feite veel hoger zullen uitpakken (28,3 mln.) dan de voorgestelde 17 mln en daarover met een door ons voorgestelde bezuiniging van 33,3% zelfs een bedrag van 10 miljoen kan worden bespaard, nog afgezien van de al berekende rijks- en provinciesubsidies.
 • De 3000 fietsparkeerplekken voornamelijk zijn bedoeld ten behoeve van Leiden Centraal en meer klanten voor de NS,
 • dat Prorail daarom weliswaar heeft berekend dat tussen nu en 2030 de 5000 fietsenplekken van de Lorentz en de 3000 van de Geus nodig zullen zijn voor die aanwas aan fietsende reizigers, maar daar zelf niet aan bijdraagt
 • dat Prorail en NS daarnaast nog een substantiële bijdrage zouden moeten en kunnen leveren

Verzoekt het college

 • Bij het Rijk en de Provincie te sonderen hoe groot de al toegezegde en deels ontvangen subsidiemogelijkheden zullen zijn bij 2000 van de 3000 thans geplande fietsplaatsen en dat zo spoedig mogelijk aan de raad te berichten
 • idem dit te sonderen voor het veel grotere investeringsbedrag van ruim 28 miljoen
 • opnieuw alle kosten uit te rekenen bij mogelijke bezuinigingen tot maximaal 33,3% op alle posten
 • De bereidheid bij Prorail en NS te peilen om ten bate van hun eigen exploitatie- en
  reizigerstoename het fietsen naar en van het station te bevorderen en daartoe ook een financiële bijdrage te leveren
 • Het aantal fiets-parkeerplekken onder De Geus met een derde te verminderen en die 1000 nu wegbezuinigde fietsplekken gespreid, indien dan nog nodig, in de komende 10 jaar bij andere bouwplannen in het stationsgebied fietsenstallingen te realiseren en financieren

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

NB: Voor een nadere financiële onderbouwing zie bijgevoegde berekeningen