MOTIE:

Datum: 18 juni 2018

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Stedebouwkundig Programma van Eisen Kaasmarkt

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, CDA, PvdD, ChristenUnie (30)

Tegen: VVD, SP (9)  

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 18 juni 2020,

Constaterende dat:

  • De wens om van de Kaasmarkt een groene oase te maken breed wordt gedragen.
  • Er een grote behoefte bestaat om dit deel van de stad te vergroenen.

Overwegende dat:

  • Een groene Kaasmarkt de leefbaarheid van de binnenstad zal vergroten.
  • Bebouwing deel uit kan maken van de groene uitstraling en bij kan dragen aan het groene karakter van de Kaasmarkt.

Verzoekt het college:

  • Ontwikkelaars te wijzen op de mogelijkheid en wenselijkheid om de bebouwing aan te laten sluiten op het gewenste groene karakter van de Kaasmarkt en waar mogelijk elementen als groene gevels in te passen in de bebouwing.

Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad