MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34)

Tegen: PvdA (4)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

constaterende dat:

  • gemeente Leiden streeft naar representativiteit bij participatie en zoveel mogelijk Leidenaars wil betrekken bij plannen die hen aangaan;
  • het nog weleens gebeurt dat participatiebijeenkomsten enkel overdag plaatsvinden en/of slechts korte tijd van tevoren worden aangekondigd, waardoor bewoners moeten afhaken;

overwegende dat:

  • de tijd tussen aankondiging en bijeenkomst, evenals het tijdstip waarop participatiebijeenkomsten worden georganiseerd, mede bepalen wie eraan deel kunnen nemen;
  • er momenteel wordt gewerkt aan een handelingsperspectief participatie;

verzoekt het College:

  • in het handelingsperspectief participatie als uitgangspunt op te nemen dat participatiebijeenkomsten drie weken van tevoren worden aangekondigd;
  • tevens op te nemen dat in het geval van een enkele participatiebijeenkomst, deze bijeenkomst voldoende tijdsruimte beslaat (bv. deels in de middag met een uitloop in de avond) om de mogelijkheid tot deelname te vergroten voor diverse doelgroepen;
  • bovenstaande uitgangspunten ook nadrukkelijk mee te geven aan derden, zoals ontwikkelaars, die aan de lat staan voor de participatie rondom projecten in Leiden.

Maarten de Crom – VVD
Tom Leest – VVD
Thijs Vos – Partij Sleutelstad