MOTIE:

Datum: 7 oktober 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Hoge Mors

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, LP (5)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 7 oktober 2021,

 

Constaterende dat

  • In schetsen die in het kader van de participatie over de herinrichting van de Hoge Mors voorgelegd zijn aan de bewoners straten worden versmald. In het geval van de Parelstraat gaat het bijvoorbeeld om van 5,10m naar 3,80m.
  • Er in de praktijk op straat nog minder ruimte voor het verkeer zal zijn, aangezien in diezelfde schetsen ook de parkeervakken worden versmald (van 2,25m naar 1,80m) en veel auto’s ter plaatse hier niet volledig inpassen.

Overwegende dat

  • Dat er in de Hoge Mors zorgen zijn over het versmallen van straten;
  • Een wegbreedte van 3,80 volgens de richtlijnen alleen gehanteerd kan worden bij eenrichtingsverkeer voor auto’s en tweerichtingsverkeer voor fietsers;
  • Het doorvoeren van de in de schetsen weergegeven versmalling praktisch neerkomt op invoering van eenrichtingsverkeer;
  • Eenrichtingsverkeer het probleem met zich meebrengt dat opstoppingen in straten kunnen ontstaan door stilstaande bezorgdiensten;
  • Door de combinatie van versmalling van straten én parkeervakken (terwijl auto’s even breed blijven) het zelfs maar de vraag is of de minimumbreedte uit de richtlijnen wel gehaald wordt;
  • Fietsers door deze versmalling in de verdrukking kunnen komen.

Verzoekt het college

  • Straten niet dusdanig te versmallen dat enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is, tenzij hier nadrukkelijk draagvlak voor is onder omwonenden.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad