MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, CU, LP (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020,

Constaterende:

 • Dat de Universiteit Leiden dezer dagen grootscheepse uitbreidingsplannen van haar Haagse Campus heeft bekendgemaakt. Dat haar Leidse campus-uitbreiding al een jaar stagneert.
 • Dat in de jaarstukken 2019 de kwestie rond de herhuisvesting van de bewoners van de 54 woningen van het Doelencomplex van De Sleutels beschreven stond in Programma 6 (Stedelijke Ontwikkeling), RV 190095, bij 6C1.4 op pag. 75 als “oranje stoplicht” . Dat op 17 oktober 2019 de raad had ingestemd met het daartoe strekkende raadsvoorstel inzake de door de universiteit beoogde Humanities Campus.
 • Dat B&W vervolgens dat jaar in de jaarstukken meldden dat “is gestart met het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan” en dat het plan van aanpak “momenteel wordt uitgevoerd”. Ook dat werd gemeld “dat periodiek overleg wordt gevoerd tussen gemeente, universiteit en De Sleutels over de verwerving van het complex en het compensatie-aanbod met vervangende woningen voor de bewoners, en de financiële overeenstemming daarover”.
 • Ook dat : “Dit proces vanwege de complexiteit en zorgvuldigheid meer tijd in beslag neemt dan voorzien in de planning.” Ook dat: “De verwachting is dat deze planning opschuift met 3 maanden.”. Deze vertraging is inmiddels (november 2020) weer met een jaar verlengd.
 • Dat details van de plannen en de besprekingen ook in de begroting 2021 en zelfs vandaag nog in de antwoorden op vragen van Partij Sleutelstad ontbreken en dat ook de gedetailleerde stand van zaken van 2020 nu nog niet wordt beschreven.
 • Dat eveneens geen mededelingen terzake zijn gekomen van De Sleutels, noch van de universiteit, ook niet op aanvraag. Ook wethouder Spijker had in de commissie SO van 3 november op ons verzoek geen nieuws te melden over de vereiste herhuisvesting en nieuwbouw. (De bewoners van het Doelencomplex verkeren dus nog steeds, en dit al geruime tijd, in grote onzekerheid. Reden temeer voor PS om vragen te stellen)

Overwegende:

 • Dat zelfs in de thans voorliggende begroting 2021 (p.120, punt 3.1.6) nog slechts wordt gemeld: “Naar verwachting ontstaat op korte termijn overeenstemming tussen de UL en De Sleutels”. Ook dat daarna het sociaal plan met het compensatieaanbod “door een deskundige” zal worden beoordeeld,
 • Dat ons uit de vanavond ontvangen beantwoording van genoemde vragen aan B&W is gebleken dat uitgerekend vanmiddag “op hoofdlijnen overeenstemming” zou zijn bereikt tussen de gemeente, corporatie de Sleutels en de Universiteit Leiden “over de mogelijke verkoop van het Doelencomplex, de herhuisvestingsopgave en de realisatie van compensatiewoningen.” Maar ook dat dit vervolgens “moet worden vastgelegd in een nog te sluiten intentieovereenkomst”.
 • Dat er dus evenwel nog geen echte overeenstemming is bereikt, want dat het college nu stelt: “zodra deze overeenkomst gereed is, zal het college de raad uitgebreid informeren, naar verwachting voor het einde van dit kalenderjaar.” Terwijl het college daarnaast wel meldt dat het ontwerpbestemmingsplan nagenoeg gereed is. Ook dat de planning nu circa 10 maanden zou zijn uitgelopen ten opzichte van het oorspronkelijke stappenplan van oktober
  2019, waar dat inmiddels eigenlijk 12 maanden is.
 • Dat deze vertraging sociaal en psychisch ten koste gaat van de huidige bewoners die al vele jaren in onzekerheid leven. Dat daar ook een psychiatrisch deskundigenrapport over is.
 • Dat de onderhandelingen met De Sleutels dus snel maar ook met souplesse dienen te worden gevoerd, mede met begrip voor de situatie in de corporatiewereld, de te vergroten en voor Leiden belangrijke bouwpotentie van de Leidse corporatie en het besef van de dreigende kapitaalvernietiging in de vorm van een complex dat nog maar 34 jaar oud is.
 • Dat we vandaag uit de antwoorden van de wethouders vernemen dat genoemde “onafhankelijk expert” inmiddels aan de slag is gegaan, dat De Sleutels een draagvlakmeting onder de bewoners heeft aangekondigd voor komend najaar en dat “in het eerste kwartaal van 2021 het college een kennisnemingsbesluit zal nemen in reactie op een verzoek tot sloop door De Sleutels”.
 • Dat de wettelijk vastgelegde gang van zaken door de projectleider kennelijk wordt omgedraaid omdat zo’n verzoek tot sloop pas kan worden gedaan na de draagkrachtmeting onder de huidige bewoners en dat die bewonerspeiling pas kan worden gedaan na de vaststelling van het bestemmingsplan en de compensatieplannen.
 • Dat de begroting meldt: “Daarna wordt alle bewoners een vervangende woning toegewezen ofwel op compensatielocaties ofwel via stadsvernieuwingsurgentie. De plannen voor verschillende compensatielocaties worden verder uitgewerkt tot concrete bouwplannen”.
 • Dat intussen de verbouwing van het als gemeentekantoor afgestoten Stadsbouwhuis tot compenserend appartementencomplex niet doorgaat. En dus de compenserende bouw op naastgelegen percelen in het Energiepark met woningen ten bate van bovengenoemde compensatie voorlopig ook van de baan lijkt te zijn, nu de door de raad aangenomen motie tot behoud en verbouwing van dit pand door het college kennelijk niet gaat worden uitgevoerd en dat in tegendeel het pand nu opeens weer zou worden gesloopt.
 • Dat de regie in de communicatie naar de bewoners in handen is gelegd van De Sleutels, die daarbij de taak heeft met de huurdersbelangenorganisatie HBE en de bewonerscommissie in het Doelencomplex te communiceren. Maar dat die tot op heden nog steeds niet weten hoem het op dit moment staat met de sloopplannen en de compenserende herhuisvesting, bijvoorbeeld locaties, aard en hoeveelheid woningen.

Dringt er bij het college op aan:

 • Ten bate van de al enkele jaren in onzekerheid levende bewoners: niet nóg meer maanden uitloop toe te staan van het stappenplan.
 • Om als die onderhandelingen mislukken of weer uitlopen, niet naar het ultieme middel van onteigening te grijpen, maar dan de universiteit te verzoeken haar plannen te herzien en voor een klein deel te verschuiven naar de nieuwbouw van de Haagse Campus de raad uit te leggen, wat de hoofdlijnen zijn van de vandaag gesloten “overeenstemming op hoofdlijnen” en wat de gemeentelijke kosten van het hele proces tot nu toe zijn
 • de raad maandelijks in haar vergadering te rapporteren over de stand van zaken

en gaat over tot de orde van de dag,

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad