MOTIE:

Datum: 16 mei 2024

Mede-indiener: Thijs Vos 

Onderwerp: Handreiking Samenwerken in de stad

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP (7)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, SvL, CDA, CU (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 16 mei 2024,

Constaterende dat

  • In de handreiking het uitgangspunt is opgenomen dat er bij een goed participatietraject sprake is van een gelijk speelveld;

Overwegende dat

  • Er bij bouwplannen in de praktijk geen sprake is van een gelijk speelveld: bewoners moeten alles in hun vrije tijd doen en zijn afhankelijk van hun eigen (geld)middelen en expertise, terwijl ontwikkelaars wel kunnen buigen over veel financieel en sociaal kapitaal;
  • Het nu afhankelijk van de ontwikkelaar is of bewoners een vergoeding krijgen die ze aan ondersteuning mogen besteden;

Verzoekt het college om

  • Bij grote gebiedsontwikkelingen een subsidie[1] te verstrekken aan georganiseerde bewoners die zij aan ondersteuning mogen besteden;
  • Hieraan de voorwaarde te verbinden dat de aanvragers kunnen bogen op draagvlak onder bewoners in en rondom het plangebied;
  • Deze regeling te dekken door bij de eerstvolgende wijziging van de legesverordening de leges te verhogen bij gebiedsontwikkelingen met een bouwsom van 2,5 miljoen euro of hoger en de vrijkomende ruimte die dit in de begroting oplevert in te zetten voor deze regeling.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

[1] Gedacht wordt aan een bedrag van €5.000,-.