MOTIE:

Datum: 23 april 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD

Onderwerp: Evenementenbeleid Leiden 2020

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD (4)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, SP, ChristenUnie, Jitan (35)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 23 april 2020,

Constaterende dat

  • De gemeente investeert middels subsidies in evenementen. Deze evenementen worden beoordeeld aan de hand van de criteria die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor deze
    specifieke budgetten; *)
  • Bij het toekennen van subsidies worden geen duurzaamheidscriteria gehanteerd;

Overwegende dat

  • Leiden de ambitie heeft om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;
  • Duurzame(re) evenementen een bijdrage kunnen leveren om het klimaatneutrale doel te halen;

Verzoekt het college om

  • Duurzaamheid als criterium te hanteren bij het subsidiëren van evenementen en hierin in elk geval de aspecten energievoorziening, watergebruik, plastic gebruik, afvalstromen, gevolgen voor de bodem en gevolgen voor dieren mee te nemen.

Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad

*) p. 27 Evenementenbeleid Leiden 2020