MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  VVD,  SP, CU, LP (12)

Tegen: D66, GL, PvdA, CDA, PvdD (26)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021;

Constaterende dat:

  • De provincie Zuid-Holland de Gemeenteraad middels een begrotingsscan een vergelijking heeft laten zien van Leiden ten opzichte van een aantal vergelijkbare gemeenten (referentiegemeenten)1)
  • Leiden onder andere meer uitgeeft dan vergelijkbare gemeenten aan maatschappelijke ondersteuning (Sociaal Domein), volksgezondheid en overheadkosten
  • Leiden onder andere minder uitgeeft dan vergelijkbare gemeente aan Jeugdhulp (Sociaal Domein)

Overwegende dat:

  • Er momenteel alleen kan worden gegist naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen
  • Een onderzoek naar deze verschillen behulpzaam is bij het maken van (nieuwe) beleidskeuzes op deze belangrijke terreinen

Verzoekt het College:

  • Om te onderzoeken welke verklaringen ten grondslag liggen aan de verschillen die er zijn in uitgaven tussen Leiden en vergelijkbare gemeenten op het gebied van Jeugdhulp, Maatschappelijke Ondersteuning (Sociaal Domein), overhead en volksgezondheid.
  • De gemeenteraad hier uiterlijk bij de strategische verkenningen over te informeren.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Thomas van Halm (SP)
Maarten Kersten (PS)

 

1) https://leiden.notubiz.nl/document/10257018/1/Begrotingsscan%20gemeente%20Leiden%20presentatie%20
op%2010%20juni%202021