MOTIE:

Datum: 21 juni 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: PvdD, SP, D66

Onderwerp: Bedrijfs- en Plezier vaartuigenverordening Leiden 2017

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SP, D66, ChristenUnie (18)

Tegen: GroenLinks, VVD, PvdA, CDA (19)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 21 juni 2018,

Constaterende dat:

 • Er een toename van elektrisch vervoer op het water is gesignaleerd *);
 • Eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen naast het aanvragen van een
  ligplaatsvergunning apart een vergunning moeten aanvragen voor een voorziening voor een laadpunt voor elektrisch vervoer;
 • Voor eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen op dit moment een korting **)
  geldt op het ligplaatsentarief, maar er nog geen andere regels gelden waarmee eigenaren van vaartuigen worden geprikkeld om hun vaartuigen (versneld) te laten verduurzamen;
 • Elektrisch vervoer een bijdrage levert aan een betere luchtkwaliteit en leefomgeving en daarmee aan de duurzaamheidsambities uit het Beleidsakkoord ‘Samen maken we de stad’ om in 2050 een klimaatneutrale stad te zijn;

Overwegende dat:

 • Zowel eigenaren van een elektrisch aangedreven vaartuig als de gemeente met minder administratieve lasten worden belast als een ‘one-stop-shop’ wordt gehanteerd. De ‘one-stopshop’ houdt in dat de aanvraag voor een vergunning voor een ligplaats tegelijkertijd en integraal wordt behandeld met de (eventuele) aanvraag voor een vergunning voor een laadpunt voorziening.
 • Eigenaren van een elektrisch gedreven vaartuig – na het toekennen van een vergunning voor een ligplaats met het creëren van een ‘one-stop-shop’ – niet apart een vergunning hoeven aan te vragen voor een laadpunt voorziening voor elektrisch aangedreven vaartuigen en
  daardoor niet in onzekerheid verkeren of zij hun vaartuig op of nabij de aan hun verleende ligplaats kunnen opladen;
 • Eigenaren met het creëren van een ‘one-stop-shop’ worden geprikkeld om hun vaartuigen (versneld) te laten verduurzamen;

Verzoekt het College:

 • Eigenaren van elektrisch aangedreven vaartuigen de mogelijkheid te bieden om de aanvraag voor een ligplaatsvergunning tegelijkertijd en integraal te behandelen met de aanvraag voor een vergunning voor een laadpunt voorziening voor elektrisch aangedreven vaartuigen.

Lianne Raat, Partij voor de Dieren

Thomas van Halm, SP

Maarten Kersten, Partij Sleutelstad

IJsbrand Olthof, D66

* ‘Scenario’s met betrekking tot de versterking van de bedrijvigheid op het Leidse water’, 23 april 2015, pagina 15.

**) Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2018.