MOTIE:

Datum: 11 mei 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Duurzame opvang vluchtelingen in Hollands Midden

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t. 

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 mei 2023

Constaterende dat

  •  Verschillende gemeenteraden in onze regio voorstellen hebben aangenomen bij dit Raadsvoorstel waarin voorbehouden worden gemaakt voor steun binnen de regionale samenwerking, zoals financiële compensatie, afstemming over de te plaatsen doelgroepen en planologische medewerking vanuit provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Overwegende dat

  • Het nog allerminst zeker is of en in welke vorm de Spreidingswet wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer, en het dus nog lange tijd onzeker blijft welke tegemoetkoming gemeenten kunnen verwachten van onder andere het Rijk;
  • Colleges uit de regiogemeenten tegemoet zullen moeten komen aan de aangenomen voorstellen en toezeggingen in andere gemeenteraden, ook als deze afwijken van de in eerste instantie gemaakte afspraken;
  • De uitspraken van andere gemeenteraden in combinatie met de onzekerheid rondom de eventuele Spreidingswet ertoe kunnen leiden dat Leiden aanvullende inspanningen levert, zonder dat daar tegemoetkoming vanuit Rijk of regiogemeenten tegenover staat;
  • Voorzieningen zoals huisartsenzorg en scholing voor vluchtelingen nu al onder druk staan in onze stad, en aanvullende ondersteuning hierbij meer dan gewenst is.

Verzoekt het college

  • De Raad te informeren 1) wanneer de keuze van regiogemeenten om niet te voldoen aan de voorliggende afspraken consequenties heeft voor Leiden; 2) wanneer COA, Rijk en / of Provincie niet voldoende middelen ter beschikking stellen om aan de gemaakte afspraken te voldoen; 3) de taakstelling voor het aantal op te vangen vluchtelingen wordt verhoogd;
  • Geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder dat er duidelijkheid is over een vorm van tegemoetkoming.

Maaike van Vliet (VVD)

Famke Güler (Partij Sleutelstad)