MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • De leefbaarheid in Transvaal onder druk staat
  • De leefbaarheid iets zegt over hoe aantrekkelijk een buurt of wijk is om te wonen en dat het dan vooral gaat om de beleving op straat, denk aan de hoeveelheid groen de (verkeers)veiligheid en plekken om samen te komen
  • In het beleidsakkoord de ambitie is opgenomen om mogelijkheden te verkennen om de leefbaarheid in Transvaal te vergroten

Overwegende dat

  • De leefbaarheid in Transvaal al langere tijd onder druk staat
  • Bewoners van de wijk betrokken willen worden bij oplossingen om de leefbaarheid van hun eigen buurt te verbeteren
  • Er in de komende jaren geen grootscheepse wijkvernieuwing op de planning staat voor Transvaal

Verzoekt het college

  • Een plan te maken voor het verbeteren van de leefbaarheid in Transvaal en de eerste denkrichtingen bij de begroting 2024 te presenteren
  • Daarbij de plannen en wensen te betrekken die de wijkvereniging Transvaal in mei heeft opgehaald
  • Bewoners van de buurt actief te betrekken bij oplossingen om de leefbaarheid te verbeteren

Marc Newsome – PvdA
Emma van Bree – GroenLinks
Thijs Vos – PS