MOTIE:

Datum: 9 juli 2019

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Handelingsperspectief Energietransitie

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA,  SP, PvdD, ChristenUnie (28)

Tegen: GroenLinks, CDA (11)

Gehoord de beraadslaging,

Overwegende:

  • dat het raadsvoorstel op zich goede aanknopingspunten biedt voor de participatie van
    belangenhouders in de energietransitie
  • dat de tekst ervan zegt dat telkens op projectniveau zal worden beoordeeld wat de best passende participatievorm is en welke belangenhouders voor participatie worden benaderd

Constaterende:

  • dat de wethouder weliswaar terecht stelt dat de tekst eigenlijk niemand uitsluit,
  • dat de praktijk echter heeft uitgewezen dat participatie ondanks deze op zich ruimhartige voornemens te vaak wordt beperkt tot juridisch eigenaren van grond en gebouwen,
  • dat bijvoorbeeld huurders van corporatiewoningen en de particuliere sector in de praktijk vaak niet worden gezien en behandeld als belangenhouders in energieprojecten,

Roept het college op;

  • om te beloven in woord en geschrift dat het begrip belangenhouders breed zal worden
    geïnterpreteerd en toegepast, zodat ook de (eind-) gebruikers van grond en vastgoed, in het geval deze niet ook de juridisch eigenaren zijn, altijd voor participatie worden uitgenodigd

en gaat over tot de orde van de dag.
Leiden, 9 juli 2020

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad