MOTIE:

Datum: 13 april 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskade

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, CDA, SP, CU, LP (18)

Tegen: D66, GL, PvdA (21)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 en 13 april 2021,

Constaterende dat:

  • De gemeenteraad op 17 oktober 2019 het Ontwikkelperspectief Leiden Zuid-West ‘Zuidwest op zijn best’ heeft vastgesteld;
  • In het Kaderbesluit Gebiedsontwikkeling Telderskader nadere invulling gegeven wordt aan het Ontwikkelperspectief;

Overwegende dat:

  • De huidige bewoners een direct belang hebben bij de verdere uitwerking van het Kaderbesluit naar een uitvoeringsbesluit;
  • De huidige bewoners daar een positieve en constructieve grondhouding bij hebben ten aanzien van de bouwplannen maar wel gehoord willen worden mbt hun belangen en niet alleen geïnformeerd willen worden;
  • In het participatietraject voor de gebiedsvisie Telderskade gekozen is voor de trede “raadplegen” op de participatieladder;
  • Naarmate er meer kaders en uitgangspunten vastgelegd worden, het in de rede ligt om, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders, meer invloed te geven aan belanghebbenden betreffende de concrete uitwerking.

Verzoekt het College:

  • Bij de uitwerking van het kaderbesluit naar een uitvoeringsbesluit de participatie niveau “adviseren” te gebruiken.

Antoine Theeuwen SP
Josine Heijnen CDA
Martijn Otten PvdA