MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad,  D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021;

Constaterende:

  • Dat in reguliere P&C-stukken vier jaar vooruit wordt gekeken, waardoor er nog geen zicht is op stabilisatie, daling of juist stijging van financiële parameters zoels investeringen, boekwaarde, kapitaallasten, schuldquote en solvabiliteit
  • Dat bij de Kaderbrief 2020-2024 een investeringsplanning voor 10 jaar is gemaakt

Overwegende:

  • Dat de Gemeenteraad en het College door Deloitte is geadviseerd om periodiek 10 jaar vooruit te kijken naar de investeringsplanning van de gemeente om scherp(er) zicht te krijgen op de ontwikkeling van een aantal belangrijke financiële kengetallen op (middel)lange termijn

Verzoekt het College:

  • Om driemaal per Collegeperiode – aan het begin, middenin en aan het einde – een (actualisatie van de) investeringsplanning voor 10 jaar op te stellen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe de belangrijkste financiële parameters zoals investeringen, boekwaarde, kapitaallasten, schuldquote en solvabiliteit zich ontwikkelen.
  • Dit (dus) in deze Collegeperiode nog eenmaal te doen, bijvoorbeeld bij de strategische verkenningen.

Pieter Krol (ChristenUnie)
Maaike van Vliet (VVD)
Maarten Kersten (PS)