MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

 • Er steeds meer regionale samenwerkingsverbanden opgericht worden;
 • Nederland is opgedeeld in 42 jeugdzorgregio’s en in 76 regio’s voor de samenwerkingsverbanden Primair en Voortgezet Onderwijs;
 • De gemiddelde gemeente deelneemt aan 33 regionale programma’s;
 • Deze samenwerkingsverbanden geografisch gezien (deels) een mismatch hebben waardoor in veel gevallen er aan elke tafel weer net andere partners zitten, waardoor integraal beleid voeren lastig is;
 • Het regionale onderwijssamenwerkingsverband en de jeugdzorgregio waarin Leiden deelneemt slechts deels een overlap heeft qua samenwerkende gemeenten;

Overwegende dat:

 • Regionale samenwerking overduidelijk kansen biedt, regio’s krijgen onder meer de ruimte om zelf te bepalen wie welke taak of maatschappelijke opgave uitvoert en kunnen meer maatwerk verrichten in samenhang;
 • Er zorgen zijn omtrent de impact van de geografische mismatch bij regionale samenwerkingsverbanden omdat ze organisatorische uitdagingen en risico’s met zich meebrengen;
 • Een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg uitermate belangrijk is om ervoor te zorgen dat ieder kind de zorg krijgt die het nodig heeft;

Verzoekt het College:

 • Jaarlijks de impact op de organisatorische samenwerking van de geografische mismatch tussen de jeugdzorgregio en het regionale onderwijssamenwerkingsverband te evalueren;
 • De resultaten van deze periodieke evaluatie te delen met de Raad;
 • Te bezien of de resultaten uit de evaluatie ook gebruikt kunnen worden bij andere regionale samenwerkingsverbanden.

Marc Newsome – PvdA
Bo Lemmens – PvdA
Linda Beimer – D66
Famke Güler – PS