MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (17)

Tegen: GL, D66, PvdA, CDA (22)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

 • Het voor gemeenteraadsleden lastig is om inzicht te krijgen in waar budgettaire keuzemogelijkheden in de begroting liggen en hoe deze benut kunnen worden;
 • Voor het budgetrecht van de Raad belangrijk is om duidelijk te weten welke financiële keuzes (nog) gemaakt kunnen worden en daarbij desgewenst een goede dekking te kunnen vinden voor voorstellen;
 • Het ambtelijk apparaat van de gemeente Leiden veel goed werk verzet voor de begroting;

Overwegende dat:

 •  Zowel de Rijksoverheid als de gemeente Den Haag inzicht bieden in de overheidsfinanciën door middel van bijvoorbeeld een ombuigings- en intensiveringslijst;
 • Dit overzicht gebruikt wordt voor o.a. verkiezingsprogramma’s, voorstellen en de begroting;
 • De gemeente Leiden dit nog niet doet, terwijl een dergelijke lijst bij kan dragen aan nog transparanter en overzichtelijker begrotingsproces;

Verzoekt het College:

 •  De ambtelijke organisatie als pilot de opdracht te geven om een lijst in compacte vorm1) te publiceren:
  • met een opsomming van meerdere maatregelen c.q. opties per beleidsprogramma om budgettaire ruimte te creëren;
  • hierbij ook mee te nemen welke keuzes (nog) gemaakt kunnen worden m.b.t. de investeringsagenda.
 • Deze lijst voor de begroting 2024 te delen met de Raad en daarna samen met de Gemeenteraad te reflecteren op ervaringen van de pilot en het beslag op de ambtelijke capaciteit. Na de vaststelling van de begroting 2023 een financiële stresstest te laten uitvoeren door een externe partij, bijvoorbeeld een accountant(bureau)

Maarten de Crom (VVD)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad)
Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Pieter Krol (CU)
Thomas van Halm (SP)
Lianne Raat (PvdD)

1) Het streven is niet een uitgebreid rapport/document zoals bijv. de Rijksoverheid of de gemeente Den Haag publiceert, maar een compactere lijst die niet een onnodig beslag legt op de ambtelijke capaciteit en realistisch is voor de omvang van de Leidse begroting.