MOTIE:

Datum: 31 mei 2018

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kredietaanvraag onder voorwaarden aanvullende huisvesting

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (2)

Tegen: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP en ChristenUnie (37)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in vergadering op 31 mei 2018,


Overwegende dat:
zij de nieuwe raad is , die nu wordt geconfronteerd met de overigens nog steeds niet erg concrete resultaten van alle ontwikkelingen, plannenmakerij en beraadslagingen over de herhuisvesting van gemeentelijke diensten sinds de Nota van Uitgangspunten van 2015, het kaderbesluit van 2016 maar nu wel alvast in haast:

– Een geheimgehouden krediet moet gaan verschaffen voor deze erfenis van de oude raad, n.l. voor de aanvullende huisvesting in het gebouw Level aan de zeezijde van het station

– en daarmee tevens een voorschot zou moeten nemen op het pas in oktober 2018 te nemen
uitvoeringsbesluit en bijbehorende kredietverlening, omdat, na goedkeuring van het
voorliggende voorstel , de publieksbalies dan automatisch uit het oude stadhuis zullen
verdwijnen en in feite ook de andere onderdelen van het plan nu al min of meer vast komen
te liggen, zodat eigenlijk de uitvoeringsbesluiten en bijbehorende massieve
kredietverstrekkingen van oktober een “gelopen race” zijn,

– dat het college wil dat in Leiden iedereen de broekriem zal aantrekken en de tering naar de
nering zetten, maar dat de gehele herhuisvestingsoperatie volgens schattingen in de raad
(2015) een bedrag tussen de 37 en 60 miljoen zal gaan kosten en dat de PS vindt dat ook de
projectorganisatie en het gemeenteapparaat de tering naar de nering moeten gaan zetten,

– dat overigens ook de verhuizing van de door de burgers als prettig ervaren plaats van deze
balies uit het huidige atrium in het “eigen” stadhuis na enkele decennia dus ook een vorm van kapitaalvernietiging is: eerst was er een binnenplaats/tuin, die werd duur omgebouwd tot luxe atrium met balies, en nu zou er dan weer een duur te verbouwen en veel kantoor- en
balieruimte innemende tuin moeten komen?

– dat ook volgens de Historische Vereniging Oud Leyden de panden Stadsbouwhuis en
Stationsplein 107 eigenlijk gemeentelijke monumenten zijn, van gerenommeerde architecten.*

– Verder overwegende dat beide zeker niet gesloopt zullen mogen worden, wat nu het plan lijkt en wat niet alleen erfgoedvernietiging maar gezien hun leeftijd ook kapitaalvernietiging
betekent, onder het motto renovatie is goedkoper dan sloop/nieuwbouw

– dat een beloofde meningspeiling stadsbreed over bijvoorbeeld de wenselijkheid van zo’n duur project in zijn huidige contouren en over bijvoorbeeld de uithuisverplaatsng van de
publieksbalies, en de vraag waarheen dan, nog moet plaatsvinden, liefst digitaal op de
website van de gemeente.


Verzoekt het College:
Het volgende Plan B te verwezenlijken door:


1. Stationsplein 107 op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten, en een opknapbeurt te
geven en het Stadsbouwhuis op de monumentenlijst te zetten, en als een in een Plan B of C
op te nemen reservelocatie voor publieksbalies aan te wijzen, beide te renoveren en
verduurzamen,
2/2

2. de HVOL (Historische Vereniging Oud Leiden) te antwoorden op haar brief van februari 2017,

3. te bezien of en hoe de nu wel erg royaal voorhanden zijnde en lang niet altijd bezette
publieksbalies in het Stadhuis kunnen worden behouden. Bezien kan worden of ze wat minder in aantal zouden kunnen en wel op de huidige plaats in het atrium, waarbij tussen beide zijden van het atrium op de plaats van de huidige middenrij, een glazen wand komt met daarachter een rij bureau’s waaraan meer ondersteunende ambtenaren een extra werkplek kunnen vinden

4. eventueel, indien écht nodig en niet uit de miljoenenplannen weg te bezuinigen, een nieuwe uitbouw aan de Vismarktzijde te laten verrijzen voor nóg meer kantoren van ambtenaren,

5. met de HVOL te overleggen in hoeverre de (verse) kleur van deze nieuwbouw en de plaats ervan in de gevelrij aan de Vismarkt niet verstorend is in het historisch stadsbeeld,

6. het overbodige, modieuze, idee van een grote kantine weg te bezuinigen en alle restauratieve activiteit voor ambtenaren in de huidige stille monumentale koffiekamer te laten plaatsvinden op de tweede etage. En gewoon weer de enige tijd geleden wegbezuinigde publieks-koffieautomaten (desnoods ook automaten voor sandwiches/koeken) terug te plaatsen in de hal van Burgerzaken. Die is veel te groot en moet gezelliger (tv? computers?). En kleiner: ten bate van weer meer ambtenaren-kantoren,

7. de overhaaste aanvraag voor een kredietverstrekking van het duur te verbouwen en duur te
huren Level-pand minstens tot oktober in te trekken,

8. het eerbiedwaardige oude Stadhuis van Leiden niet opeens in de waan van de dag (van creatieve geesten van projectbureau’s) “Hof van Leiden” te gaan noemen. Stadthuys,
Stadhuis, heet het al sinds de middeleeuwen!


Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)

* Nadere toelichting op monumentstatus genoemde panden: het Stationspleinpand , daterend uit het midden van de jaren ’60, is eigenlijk zelfs rijks-erfgoed als unieke vertegenwoordiger van de bouw uit de Wederopbouwperiode. Met een unieke glazen gevel, een kunstwerk van Jan Menno Meine Jansen over alle verdiepingen in het trappenhuis, dat zeker behouden moet worden. De HVOL heeft het college bij brief van februari 2016 dan ook verzocht dit pand tot gemeentelijk monument te bestempelen, maar heeft hierop nooit antwoord ontvangen. Het Stadsbouwhuis van Fred Temme is een unieke representant van het architectonische Structuralisme (Hertzberger c.s.), nog maar enkele decennia oud , en niet zo lang geleden zelfs nog gerenoveerd.

Het is evident dat ook Stationsplein 107 weliswaar zwaar verwaarloosd is maar volgens deskundigen na een grondige gevelreinigings- en schilderbeurt , gepaard gaande met een renovatie voor betere en flexibele arbeidsomstandigheden, nog heel lang mee kan..)