MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021-2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 12 november 2020,

Constaterende dat

  • In de huidige programmabegroting racisme in het onderwijs is opgenomen als speerpunt1);

Overwegende dat

  • Niet duidelijk is op welke manier hier invulling en opvolging aan wordt gegeven, noch zijn er
    concrete stappen/ doelstellingen benoemd die het college wil behalen in de aankomende
    beleidsperiode van vier jaar.

Verzoekt het college om

  • Een concreet plan van aanpak te ontwikkelen om racisme in het onderwijs tegen te gaan, met bijbehorende indicatoren voor succes en een tijdspad;
  • Daarbij samenwerking te zoeken met experts en onderwijsinstellingen;
  • De raad hierover zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de kaderbrief van 2022, te informeren.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Ries van Walraven – Socialistische Partij
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Anandkoemar Jitan – Leiden Participeert
Rembrandt Rowaan – GroenLinks