MOTIE:

Datum: 11 november 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2022 – 2025

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 11 november 2021,

Constaterende dat

  • Onderzoek van TNO laat zien dat ook in Leiden huishoudens leven in energiearmoede;1)
  • Het kabinet recent heeft aangekondigd een bedrag van 150 miljoen beschikbaar te stellen voor gemeenten om energiearmoede aan te pakken;2)
  • Gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij deze financiële middelen inzetten;

Overwegende dat

  • De flinke stijging van de gasprijzen energiearmoede in Leiden zullen verergeren;
  • Het aanpakken van energiearmoede de energietransitie versnelt;

Verzoekt het college om

  • Zo snel mogelijk een plan van aanpak op te stellen voor het effectief en efficiënt inzetten van de financiële middelen zodat direct tot actie kan worden overgegaan zodra deze middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen.

Martine van Schaik – Partij voor de Dieren
Lianne Raat – Partij voor de Dieren
Thomas van Halm (SP)
Maarten Kersten (PS)

 

Voetnoten

  1. TNO Energiearmoede kaart Nederland.
  2. Nieuwsbericht Rijksoverheid ‘150 miljoen euro voor aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens’ 15 oktober 2021.