MOTIE:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Nota Leids Religieus Erfgoed 

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, GL, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP, Marcel Terlouw (24)

Tegen: D66, VVD (15)

De gemeenteraad van Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

Constaterende dat:

 • Leiden over een rijke voorraad aan religieus erfgoed beschikt, die uitgebreid in de Nota Religieus Erfgoed is vastgelegd;
 • Komende jaren de situatie voor een aantal religieuze gebouwen precair zal worden;
 • Bij deze gebouwen ook toonaangevend erfgoed zit met grote waarde binnen en buiten Leiden;
 • De Nota Religieus Erfgoed op dit moment voorziet in een beperkte rol (o.a. van een contactpersoon) van de gemeente;

Overwegende dat:

 • Eigenaarschap van religieus erfgoed primair ligt bij de (particuliere) eigenaren en daar ook hoort te liggen;
 • De gemeente door een proactieve houding wel over mogelijkheden beschikt om het religieus erfgoed beter te beschermen;
 • Deze proactieve houding tot uiting zou kunnen komen in het (creatief) meeen tegendenken met individuele situaties waar problemen dreigen te ontstaan, met versterkte lobby naar het Rijk en eventueel andere maatregelen ter bescherming van het erfgoed;
 • Deze proactieve houding niet ten koste hoeft te gaan van het (particulier) eigenaarschap noch van beperkte ambtelijke capaciteit;

Verzoekt het College:

 • Met een proactieve houding uitvoering te geven aan de Nota Religieus Erfgoed;
 • Oog te hebben voor individuele situaties waarbij het bredere erfgoedbelang voor Leiden op het spel staat;
 • Binnen de Tafel Religieus Erfgoed duidelijk te maken wie binnen de ambtelijke organisatie aanspreekpunt is voor vragen en problemen, en de Tafel Religieus Erfgoed zelf te laten bepalen wat de agenda is voor het overleg met de gemeente;
 • Binnen een jaar met een brief te komen waarin wordt gemarkeerd op welke wijze aan de uitvoering gehoor is en wordt gegeven.

Joost Bleijie – CDA
Pieter Krol – ChristenUnie
Tiny Klever – PvdA
Thomas van Halm – SP
Jitan Anandkoemar – Leiden Participeert
Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Lianne Raat – Partij voor de Dieren