MOTIE:

Datum: 3 december 2019

Mede-indiener: Maarten Kersten

Samen met: D66, VVD, CDA

Onderwerp: Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening, beleidsregels onttrekking en woningvorming 2019

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie (25)

Tegen: GroenLinks, SP, PvdD (14)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 3 december 2019,

Constaterende dat:

 • Het nieuwe beleid het doel heeft overlast van verkamering te beperken, daarmee niet het aantal studentenhuizen;
 • Er met het invoeren van eên quotum zowel direct als op den duur vooral in de
  binnenstad veel studentenhuizen zullen verdwijnen;
 • De cijfers over verkamering waarover de raad beschikt gezien de hoeveelheid
  verkamerde panden van na 2007 verre van compleet is;

Overwegende dat:

 • Voor handhaving van overlastgevende panden een quotum een effectief instrument is;
 • Met de komende handhavingsprocedures en onderzoeken er een steeds
  nauwkeuriger beeld van het aantal verkamerde panden zal ontstaan;

Verzoekt het college

 • De raad jaarlijks een geactualiseerd overzicht van de verkamerde panden in de
  binnenstad aan te reiken, bijvoorbeeld bij de bouwmonitor, aan de hand waarvan
  quota aangepast kunnen worden;
 • De eerste terugkoppeling al over een half jaar te doen.

Josine Heijnen (CDA)
Maarten de Crom (VVD)
Sander van Diepen (D66)
Maarten Kersten (PS)