MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (38)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

 • De ontwikkeling van beleid voor de energietransitie tot op heden vooral het domein is van bestuurders, ambtenaren en experts.
 • Participatie helaas in de praktijk, ook bij overlegtafels en burgerfora, overwegend beperkt zal blijven tot usual suspects: hogeropgeleide actieve burgers. Ondanks de inspanningen bleek nadrukkelijk dat ook de participatie over de RES 1.0 primair hogeropgeleiden en 50plussers heeft bereikt.1)
 • Het wel mogelijk is om in Leiden een referendum over de RES aan te vragen, maar dat dit (nog) niet op regioniveau kan.

Overwegende dat

 • De energietransitie grote gevolgen heeft voor onze manier van leven, wonen, werken, recreëren en portemonnee – juist ook voor burgers met een lagere opleiding of een lager inkomen – en één van de grootste transformaties sinds de Tweede Wereldoorlog is;
 • Dat bij een dergelijke grote verandering burgers het laatste woord dienen te hebben;
 • Het cruciaal is, ook voor het slagen van de energietransitie, dat de samenleving in gelijke mate betrokken wordt tot de totstandkoming van de energietransitie;
 • Het referendum bij uitstek het middel is om inwoners zeggenschap te geven in de energietransitie en dat van alle participatiemiddelen de deelname aan referenda het meest inclusief is;
 • De RES niet alleen Leidenaren, maar alle inwoners van Holland Rijnland aangaat.

Spreekt uit:

 • Het wenselijk is dat de inwoners van Holland Rijnland via een regiobreed referendum het laatste woord hebben over de RES 2.0, dan wel zodra de kosten van de energietransitie duidelijk zijn.
 • Het de voorkeur heeft dat een referendum over de RES in de gehele RES-regio tegelijkertijd plaatsvindt.

Verzoekt het college:

 • Zich ervoor in te zetten dat op het niveau van Holland Rijnland de mogelijkheid wordt geschapen om een regiobreed referendum aan te vragen dan wel uit te schrijven, desnoods voorlopig alleen in die gemeenten die een referendumverordening kennen.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad1) Zie paragraaf 8.4 Opbrengst participatie in RES 1.0.