MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

constaterende dat:

  • een van de uitgangspunten in dit kaderbesluit is dat Park De Zwijger een duurzame, autoluwe buurt wordt met een kwalitatieve openbare ruimte;
  • dit onder meer wordt ingevuld middels parkeervoorzieningen aan de randen en slechts enkele laad- en losplekken langs de straten;
  • Het participatieproces vanuit gemeente en corporaties vrij beperkt was, onder meer vanwege ‘participatiemoeheid’;

overwegende dat:

  • er op het stadhuis vast goed is nagedacht over dit autoluwe concept, maar hierover tijdens het participatieproces is gesproken met slechts vijf bewoners en ondernemers;
  • er tijdens de participatie een weinig representatief beeld lijkt te zijn ontstaan van de wensen en behoeften in de wijk;
  • de uitwerking van de gebiedsvisie een stuk concreter wordt en daarmee waarschijnlijk meer bewoners kan verleiden om te participeren;

verzoekt het College:

  • in de verdere uitwerking van de plannen een bredere groep te raadplegen over de invulling van de openbare ruimte en de behoefte aan parkeerplekken in de straten;
  • hierbij gebruik te maken van methoden die een representatiever beeld geven van de huidige en toekomstige bewoners van de wijk.

Tom Leest (VVD)
Thijs Vos (Partij Sleutelstad