MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdD, LP (11)

Tegen: D66, GL, PvdA, CDA, SP, CU (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende

 • Dat de regionale energie strategie RES in principe moet worden bekostigd door de burger, al dan niet financieel gesteund door de overheid.
 • Dat HR daarom aan de RES eisen mag stellen aan betaalbaarheid voor alle belanghebbende en wonende burgers: sociale huurders en bewoners/eigenaren.
 • Dat er dus minimaal sprake moet zijn van een woonlastengarantie
 • en van financiële steun van het rijk voor de dure verduurzaming van oude woningen.
 • Dat door het college geschetst wordt dat gemiddeld per woning zo’n 40 à 50.000 Euro nodig is voor energietransitie , maar dat voor oude woningen, van vóór 1980, maar vooral van vóór WOII, die geen spouwmuren en kruipruimtes hebben verduurzaming veel duurde zal zijn
 • Waarbij de regelgeving ook niet altijd behulpzaam en logisch lijkt te zijn, bijvoorbeeld omdat sommige venster-maten niet worden gesubsidieerd en er lastige procedures en voor velen ook lastige formulieren een belemmering voor de energietransitie vormen.
 • Dat daarom wijkambassadeurs en energiecoaches, evenals een functioneel duurzaamheidsloket de goedwillende burgers pro-actief moeten faciliteren

Overwegende

 • Dat daarbij het principe van de BBHDM geldt: Betaalbaarheid, Betrouwbaarheid, Haalbaarheid, Duurzaamheid, Meetbaarheid.
 • Waarbij Meetbaarheid staat voor “smart” en het kwantificeren van de gerealiseerde reductie van broeikasgassen
 • Dat als je de betaalbaarheid niet NU al benoemt, je dezelfde spookbeelden oproept als het geval was met de nieuwe verschijnselen als computers en automatisering in de jaren ’70-’90 in relatie tot de werkgelegenheid

Verzoekt het college:

 • Te bewerkstelligen dat de lokale leefomgeving minimaal voor 52% eigendom zal hebben over grootschalig energie-opwekken uit wind en/of zon en daar aantoonbaar profijt van zal hebben.
 • Te zorgen dat niet pas in RES 2.0 maar al in 1.0 het principe van de BBHDM laat gelden: Betaalbaarheid, Betrouwbaarheid, Haalbaarheid, Duurzaamheid, Meetbaarheid
 • de thans te hoge drempels voor individuele burgers voor het aanvragen van leningen en subsidies spoedig worden geslecht.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad