MOTIE:

Datum: 10 maart 2022

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Wensen en bedenkingen Uitvoeringsplan 2022 Handhaving Openbare Ruimte

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, CDA, PvdD, SP, LP, CU (27)

Tegen: GL, PvdA, Marcel Terlouw (12)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 maart 2022,

Constaterende dat,

  • In de APV staat dat het college plaatsen kan aanwijzen waar geen fietsen mogen worden gestald, buiten de daarvoor bestemde plaatsen;
  • Dit restrictiegebied FFFW (Fiets Fout = Fiets Weg) momenteel alleen in het stationsgebied van toepassing is;
  • Er in de binnenstad op veel smalle trottoirs en in smalle straten en stegen vaak fietsen staan geparkeerd;
  • Deze geparkeerde fietsen de vrije doorgang bemoeilijken, zo niet onmogelijk maken voor met name verkeersdeelnemers met een functiebeperking.

Overwegende dat,

  • Er in Leiden de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in fietsparkeerplaatsen, ook in de binnenstad;
  • Om te kunnen handhaven op foutgeparkeerde fietsen, er eerst regels dienen te worden opgesteld met betrekking tot het fietsparkeren in de binnenstad.

Verzoekt het college om,

  • Met een voorstel te komen tot uitbreiding van het restrictiegebied, waarin foutgeparkeerde fietsen kunnen worden verwijderd;
  • Met een plan te komen voor straten en stegen in de binnenstad en in het bijzonder te kijken naar de situatie rond de Breestraat en het Noordeinde;
  • Tevens aan te geven wat de uitbreiding van het restrictiegebied betekent voor de benodigde capaciteit van Handhaving;
  • De raad hierover te informeren, uiterlijk bij de kaderbrief in 2023.

Pieter Krol – ChristenUnie
Tom Leest – VVD
Francien Zeggelt – D66
Maarten Kersten – PS
Roeland Storm – CDA