MOTIE:

Datum: 9 november 2023

Mede-indiener: Eli de Graaf

Onderwerp: Programmabegroting 2024 – 2027

Status: Aangenomen

Voor: Unaniem (38)

Tegen: n.v.t.  (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 november 2023,

Constaterende dat

 • Er de afgelopen tijd veel onrust bestaat onder de ondernemers op de Leidse markt;
 • Er al geruime tijd geen nieuwe vergunningen voor standplaatsen op de markt worden afgegeven en dat er op dit moment onderhandeld wordt over het verplaatsen van een aantal standhouders naar een andere plek op de markt;
 • Het college voornemens is op korte termijn een gebiedsmanager aan te stellen die naast het vertegenwoordigen van de belangen van de ondernemers op de markt ook als taak heeft het vertegenwoordigen van bewoners, horeca en andere ondernemers op de Nieuwe Rijn;

Overwegende dat

 • De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders trots zijn op de Leidse markt en graag het unieke karakter hiervan, en de bijdrage van de markt aan een levendige stad, behouden;
 • Het wenselijk is dat genoemde onrust zo snel mogelijk weggenomen wordt;
 • De nieuw aan te stellen gebiedsmanager een belangrijke rol kan hebben in het wegnemen van de onrust en een ondersteunende rol kan spelen in het snel verlenen van vergunningen voor standplaatsen op de markt;
 • Gemeenteraad, college en de nieuw aan te stellen gebiedsmanager allen de noodzaak onderschrijven van een Leidse markt waar ondernemers zich thuis voelen, waar ondernemers zich gehoord voelen en waar een goede afstemming en afweging bestaat tussen de belangen van marktondernemers, ondernemers in horeca en retail en de bewoners van het marktgebied op de Nieuwe Rijn;

Spreekt uit dat

 • De nieuw aan te stellen gebiedsmanager in ieder geval aandacht moet hebben voor de volgende punten in de uitvoering van zijn of haar nieuwe taak:
  • Het aandacht vragen voor een adequate vergunningverlening in samenwerking met het college van burgemeester en wethouders als bevoegd gezag;
  • Het zijn van een volwaardige gesprekspartner voor de marktondernemers zodat deze zich gehoord voelen en genoemde onrust weggenomen kan worden;
  • Ook de belangen van de weekmarkt zoveel mogelijk te behartigen en hierin benaderbaar en zichtbaar te zijn, bijvoorbeeld door zoveel als mogelijk aanwezig zijn op de markt.

Verzoekt het college

 • De aandachtspunten van de Gemeenteraad over te brengen aan de nieuw aan te stellen gebiedsmanager;
 • Erop toe te zien dat de nieuw aan te stellen gebiedsmanager deze aandachtspunten ook in zijn of haar werk betrekt;
 • De Gemeenteraad te informeren over de wijze waarop de nieuwe gebiedsmanager de aandachtspunten voornemens is bij zijn of haar taken te betrekken.

Maarten de Crom – VVD
Arie Roest – VVD
Esmee van Meer – PvdA
Eli de Graaf – PS
Thomas van Halm – S