MOTIE:

Datum: 8 juni 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit Fietsenstalling Hartebrugkerk

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP (10)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, CU (29)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 8 juni 2023,

Constaterende dat

 • In dit kaderbesluit een verplaatsing van de Romanuszaal een essentieel onderdeel is;
 • De kosten hiervan, tezamen met de vergroening van de daktuin, € 1.495.779 zijn;
 • De Romanuszaal na verplaatsing niet publiek toegankelijk is;
 • De gemeente wel de kosten voor de verplaatsing draagt;
 • Er grote onzekerheid is over de ontwikkeling van de kosten;
 • Er geen alternatieve scenario’s in dit raadsvoorstel worden voorgelegd, zoals een variant zonder verplaatsing van de Romanuszaal of varianten op andere plekken;

Overwegende dat

 • Werken met scenario’s de Raad in staat stelt daadwerkelijk een afgewogen keuze te maken;
 • Risico’s en kansen dan goed tegenover elkaar afgewogen kunnen worden;
 • Het huidige voorstel veel onzekerheden heeft met betrekking tot de kosten;
 • Er alternatieve scenario’s mogelijk zijn;

Verzoekt het college om

 • Alsnog alternatieve scenario’s uit te werken waar fietsparkeerplekken worden gerealiseerd op andere plekken dan de Hartebrugkerk of zonder verplaatsing van de Romanuszaal;
 • Ook scenario’s uit te werken waarbij de Romanuszaal wel publiekelijk toegankelijk is;
 • En deze scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad voor een besluit;
 • En gedurende deze periode dit raadsvoorstel aan te houden.

Antoine Theeuwen (SP)
Thijs Vos (PS)
Alyssa Voorwald (VVD)

Toelichting: in het huidige voorstel is de link tussen het verplaatsen van de Romanuszaal en de realisatie van de fietsparkeerplekken onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Omdat de kosten erg onzeker zijn en de Romanuszaal geen eigendom is of wordt van de gemeente, zou het juist bij dit voorstel goed zijn om meerdere scenario’s uit te werken. Zoals: realisatie fietsparkeerplekken zonder verplaatsing Romanuszaal (met een lager aantal fietsparkeerplekken maar ook lagere kosten) of op een andere plek. Dan kan de gemeenteraad goed de risico’s en kansen tegenover elkaar afwegen en een keuze maken.