MOTIE:

Datum: 9 maart 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Aanpassingen parkeer- en parkeerbelastingverordening ten behoeve van implementatie nieuwe parkeerzones en wijzigingen parkeerzone A

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (11)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA (10)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 9 maart 2023,   

Constaterende dat:  

  • Het College een aanvraag voor een bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning mag weigeren indien de woning is ontstaan door nieuwbouw, functiewijziging van bestaande gebouwen, door omzetting van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte of door verbouwing van één woning tot twee of meer zelfstandige woonruimten.[1]
  • Dit in het geval van sloopnieuwbouw van sociale woningbouw tot schrijnende situaties kan leiden waarbij huishoudens die voorheen beschikten over een parkeerplek en/of parkeervergunning hier bij terugkeer in hun woning geen recht meer op hebben.

Overwegende dat:

  • We als gemeente oog dienen te hebben voor inwoners die een auto nodig hebben om te voorzien in hun dagelijkse inkomen, zorgtaken en zelfredzaamheid.
  • De keuze voor sloop-nieuwbouw van sociale woningbouw niet door een individuele bewoner wordt gemaakt.
  • Het onwenselijk is dat inwoners die terugkeren in een sociale huurwoning na sloopnieuwbouw hun recht op een parkeerplek, bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning verliezen.

Verzoekt het college om:

  • In het parkeerbeleid te voorzien in de garantie van een parkeerplek, bewonersparkeervergunning of deelautoparkeervergunning voor bewoners die terugkeren in hun sociale huurwoning na sloopnieuwbouw.

Alyssa Voorwald (VVD)
Thijs Vos (PS)
Pieter Krol (CU)

[1] Parkeerverordening 2023, artikel 3a: weigeren parkeervergunning.