MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  GL, PvdA, CDA, SP (18)

Tegen: D66, VVD, PvdD, CU, LP (20)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat:

 • het SCP in haar rapport ‘Samen of gescheiden naar school’ schrijft dat de sociale functie van scholen onder druk staat, omdat kinderen met verschillende achtergronden elkaar niet meer tegenkomen op school (sociale segregatie)1);
 • leerlingen in de COVID-periode een zware mentale klap hebben gehad omdat zij minder gebruik hebben kunnen maken van sociale en leerzame (buitenschoolse) activiteiten;
 • er twee maal per jaar overleg plaatsvindt tussen schoolbesturen en de gemeente voor uitvoering van de Leidse Educatieve Agenda (LEA), waar Gelijke Kansen onderdeel van is.

Overwegende dat:

 • sociale gescheidenheid tegengaan moet worden door ontmoeting, ten behoeve van kansengelijkheid in het Leidse onderwijs;
 • leerlingen er mentaal bovenop geholpen moeten worden na de COVID-crisis met sociale een leerzame buitenschoolse activiteiten zoals natuur-, cultuur- en sportaanbod en/of gezamenlijke (gezonde) lunches;
 • dit hét moment is om bovenstaande zaken als onderdeel van de LEA in praktijk te brengen, in samenwerking met welzijnsorganisaties, schoolbesturen, scholen, en ook nadrukkelijk met leerlingen en ouders zelf.

Verzoekt het college:

 • actief sociale gescheidenheid tegen te gaan door regelmatige ontmoeting tussen scholen te faciliteren, waarbij leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten;
 • daarbij ook leerlingen een positieve mentale impuls te geven, als herstel na de COVID-crisis;
 • dit te financieren uit de NPO gelden voor de duur van dit programma en/of de middelen vanuit het Rijk in het kader van corona, zoals het steunpakket voor ontmoeting en sociaal welzijn jeugd2);
 • daarbij samen te werken met welzijnsorganisaties, schoolbesturen, scholen, en ook nadrukkelijk met leerlingen en ouders zelf;
 • de voortgang en resultaten hiervan te presenteren aan de raad in de P&C cyclus.

Gebke van Gaal (GL)
Rembrandt Rowaan (GL)
Suzanne van der Jagt (PvdA)
Ries van Walraven (SP)
Maarten Kersten (PS)
Anandkoemar Jitan (LP)

 

1) Sociale gescheidenheid houdt in dat groepen leerlingen zijn gescheiden op basis van het thuismilieu (arm/rijk, westers/van niet-westerse komaf).
2) Zie: https://www.nji.nl/coronavirus/overzicht-steunpakketten-voor-jeugd#steunpakket-welbevinden-jeugd-incoronatijd-en-daarna