MOTIE:

Datum: 12 november 2020

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Programmabegroting 2021 – 2024

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU, LP (39)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering op 12 november 2020,

Constaterende dat:

  • Gemeenten via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) volgens eigen voorwaarden op een verantwoorde manier een starterslening kunnen opzetten1);
  • Steeds meer gemeenten via het SVn een starterslening aanbieden – bijna 70% van alle gemeenten – waaronder ook grotere gemeenten zoals recentelijk de gemeente Rotterdam;
  • Een starterslening het verschil overbrugt tussen de prijs van het huis (tot maximaal de Loan to Value) en de (eerste) hypotheek bij een hypotheekverstrekker.

Overwegende dat:

  • In deze tijden van extreme woningnood veel starters die buiten de sociale huursector vallen, weinig kansen hebben om een eerste koopwoning te vinden en financieren;
  • Starters minder kansen hebben op de woningmarkt dan andere kopers, mede door het ontbreken van overwaarde en een eventuele studieschuld (te) zwaar wordt meegewogen bij het berekenen van een maximale hypotheek;
  • De huren in de vrije sector vaak hoger liggen dan de maandlasten van een hypotheek;
  • Een starterslening jonge starters twee keer zoveel keus kan geven op de woningmarkt2) en daarmee net het verschil kan maken tussen het wel of niet kunnen aankopen van de eerste woning;
  • Het SVn revolverende financieringsoplossingen biedt waardoor steeds nieuwe groepen starters gebruik kunnen maken van de starterslening.

Roept het college op:

  • In overleg met het SVn mogelijkheden voor een Leidse starterslening te onderzoeken en een voorstel te doen aan de gemeenteraad voor de eerstvolgende kaderbrief;
  • Als dekking voor het voorstel gebruik te maken van het Financieel Perspectief Duurzame Stad of naar eigen inzicht een andere dekking voor te stellen.

Dorien Verbee (VVD)
Maarten de Crom (VVD)
Maarten Kersten (PS)