MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, PvdD, SvL, SP (10)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, CDA, CU (28)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

 • De Leidse Ring Noord (LRN) verreweg de duurste investering is van de gemeente Leiden;
 • Het college de komende jaren wederom flink veel geld zal steken in het realiseren van de LRN;
 • Dit nog exclusief het duurste tracédeel (Willem de Zwijgerlaan, 76 miljoen) is, waarvan de geraamde kosten deels nog gebaseerd zijn op het prijspeil 2019. Er wordt bij dit tracédeel nu al rekening gehouden met kostenstijgingen van 30%;
 • Het aanleggen van de Leidse Ring Noord de Leidenaar alleen maar meer belastinggeld gaat kosten;

Overwegende dat:

 • Al het geld dat uitgegeven wordt aan de Leidse Ring Noord niet besteed kan worden aan zinnigere zaken;
 • Het niet meer te verkopen is aan de Leidenaar dat al deze miljoenen het waard zijn om de LRN aan te leggen;
 • Het vastlopen van de aanbesteding van Engelendaal en Oude Spoorbaan een unieke kans biedt om deze tracédelen te heroverwegen;
 • Het stop zetten van de aanleg van LRN weliswaar geld kost, maar dat het doorzetten van de aanleg LRN nog veel meer geld gaat kosten;
 • De stekker uit de LRN trekken veel meer oplevert dan dat het gaat kosten;
 • De miljoenen die vrij komen door het stop zetten van de aanleg van de LRN ingezet kunnen worden voor zaken die er wel toe doen;

Verzoekt het college:

 • De stekker te trekken uit de aanleg van de Leidse Ring Noord;
 • Het aanbestedingsplafond voor de tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan niet te verhogen;
 • Onderhandelingen te starten met de aannemer van het tracédeel Plesmanlaan over het beëindigen van de gegunde opdracht en hier toe over te gaan als dit minder geld kost dan het aanleggen van dit tracédeel;

Thijs Vos (Partij Sleutelstad)

Laura Delver (Partij voor de Dieren)

Antoine Theeuwen (SP)

Toelichting:

De Leidse Ring Noord bestaat uit zeven tracédelen: 1) Willem de Zwijgerlaan, 2) Plesmanlaan, 3) Engelendaal, 4) Oude Spoorbaan, 5) Schipholweg-West, 6) Schipholweg-Oost en 7) Willem de Zwijgerbrug. De tracédelen bevinden zich in verschillende fases:

 • Willem de Zwijgerlaan en de Schipholweg-West bevinden zich nog vroeg in de planfase: de raad moet hier zelfs nog een uitvoeringsbesluit nemen en in het geval van de Willem de Zwijgerlaan zal ook het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Dat betekent dat de raad nog alle ruimte heeft om deze tracédelen in te trekken. De kosten van deze tracédelen zijn (grotendeels) gebaseerd op het kaderbesluit uit 2019, wat betekent dat sprake is van een verouderd prijspeil. Daarmee is het een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat ook deze tracédelen veel duurder zullen uitvallen. Het college houdt nu al rekening met prijsstijgingen van 30%.[1] Omdat voor de Willem de Zwijgerlaan het bestemmingsplan gewijzigd moet worden zijn nieuwe stikstofberekeningen vereist en kan tegen dit tracédeel beroep worden aangetekend. Die rechtszaak is reeds aangekondigd.
 • Bij de tracédelen Engelendaal en Oude Spoorbaan zijn de uitvoeringsbesluiten genomen en is gestart met een aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is echter on hold gezet omdat geen enkel bedrijf bereid is om de opdracht uit te voeren onder het aanbestedingsplafond. Als de gemeente Leiden het aanbestedingsplafond niet verhoogd zal dat er toe leiden dat de aanbesteding zonder gunning zal eindigen.[2]
 • Bij het tracédeel Plesmanlaan is wel al de aanbesteding afgerond, maar is er geen onherroepelijk bestemmingsplan. Er zijn namelijk twee juridische procedures tegen gestart.[3] De gemeente kan een aanbesteding niet eenzijdig opzeggen, maar kan wel met de aannemer onderhandelen over het beëindigen van de gegunde opdracht.
 • De tracédelen Schipholweg-Oost en de Willem de Zwijgerbrug zijn inmiddels te ver gevorderd. Terugdraaien is hier geen optie meer. Dit zijn echter de goedkoopste tracédelen.

Het stoppen van de Leidse Ring Noord zal niet zonder de kosten zijn. Deze kosten zijn echter vele malen lager dan de kosten van het aanleggen van de ringweg en het financiële risico dat de gemeente daarbij loopt. Zeker gezien er rond de Willem de Zwijgerlaan – het duurste tracédeel – nog zoveel financiële, planologische en juridische onzekerheden zijn is het een gigantisch risico voor de stad om de Leidse Ring Noord door te zetten. Het is nog niet eens zeker of het tracédeel Willem de Zwijgerlaan er überhaupt wel kan komen.

[1] Dit wordt benoemd in het raadsvoorstel over Park de Zwijger.

[2] Collegebrief Nadere toelichting bij de aanvraag krediet Leidse Ring Noord bij de kaderbrief

[3] Idem.