MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, CDA, PvdD, SP, CU, LP (11)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA (27)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13, 15 juli 2021;

Overwegende:

 • dat het college in de brief aan de raad van 19 juni 2019 (kenmerk Z/19/1394995) de contouren heeft geschetst voor een strategie die tot doel heeft de Leidse economie
  in 2050 volledig circulair te laten zijn;
 • dat deze strategie door het college is uitgewerkt in een door de raad vastgesteld kader stellend deel van het uitvoeringsprogramma voor circulaire economie 2020-2022;
 •  dat het college in zijn brief de kenmerken van een circulaire economie heeft geschetst als (1) bestaand uit gesloten kringlopen, (2) (her)gebruik van natuurlijke materialen, (3) gebruik van hernieuwbare energie en (4) systeemdenken op de onderwerpen milieu, economie en mens;
 • dat de gemeente met haar eigen inkoopbeleid (het zogenaamde Maatschappelijk Verantwoord Inkopen of MVI) een krachtig instrument heeft om de circulaire economie te bevorderen en dit ook expliciet door het college wordt onderschreven.

Constaterende:

 • dat de rekenkamer in haar onderzoeksrapport Evaluatie duurzaamheidsbeleid gemeente Leiden tot de conclusie komt dat op het gebied van MVI de gemeente Leiden nog (flinke) stappen moet zetten;
 • dat het MVI-criterium circulair in 2020 slechts van toepassing was bij vier aanbestedingen, waarbij slechts tweemaal expliciet opgenomen in de opdracht;1)
 • dat de rekenkamer in het genoemde rapport eveneens tot de vaststelling komt dat de opdrachtgevers in de gemeentelijke organisatie onvoldoende bewust zijn van hun verantwoordelijkheid;
 • dat uit gesprekken van PS met de gemeentelijke organisatie is gebleken dat de voor MVI verantwoordelijke inkoopadviseur(s) door opdrachtgevers tijdens aanbestedingstrajecten nog niet altijd in een tijdig stadium worden betrokken;
 • dat uit gesprekken van PS met de gemeentelijke organisatie naar voren kwam dat in bestekken en programma’s van eisen, de criteria gericht op het bevorderen van een circulaire economie vaak niet als zodanig herkenbaar zijn.

Roept het college op:

 • om in een werkinstructie voor opdrachtgevers op te nemen dat de inkoopadviseur(s) MVI verplicht in een vroeg stadium worden betrokken bij het opstellen van bestekken en programma’s van eisen;
 • om in bestekken en programma’s van eisen de criteria die kunnen worden aangemerkt als bijdragend aan een circulaire economie ook als zodanig te labelen;
 • te onderzoeken of en hoe social return (SRI) verplichtingen meer in bestekken kunnen worden opgenomen, waaronder het inzetten van afkoopsommen;
 • te onderzoeken of, in lijn met de aanbevelingen van de rekenkamer, criteria voor een circulaire economie een groter gewicht kunnen krijgen in aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld door knock-out criteria.

en gaat over tot de orde van de dag

Maarten Kersten (PS)

1) Technische Vragen PS bij het rekenkamerrapport duurzaamheidsbeleid d.d. 1 maart 2021.
https://leiden.notubiz.nl/document/9829030/3/Beantwoording%20technische%20vragen%20PS%20Rekenkam
errapport%20Duurzaamheidsbeleid%20gemeente%20Leiden