MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP (5)

Tegen: GL, D66, VVD, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (34)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  • Het college voornemens is om de afvalstoffen- en rioolheffing te verhogen;
  • Niet alleen sprake is van indexatie, maar deze verhoging ook wordt aangewend om extra beleidsambities te realiseren;
  • Zowel tijdens het vorige als het huidige college de lasten relatief het sterkst stijgen voor Leidenaren met een laag of middeninkomen;

Overwegende dat:

  • Verhoging van de afvalstoffen- en rioolheffing de rekening vooral bij lage- en middeninkomens legt;
  • Het mogelijk is om via de ‘forensenbelasting’1) onder niet-ingezeten met een tweede woning in Leiden een belastingbijdrage te heffen, waarbij gemeentes relatief veel vrijheid hebben bij de vormgeving van deze belasting;
  • Hiermee de lastenverzwaring niet bij Leidse huishoudens en ondernemers wordt gelegd, maar bij huishoudens die een tweede woning hebben en daarmee huishoudens met sterke schouders;

Verzoekt het College:

Bij de kaderbrief 2023 een voorstel te doen:

  • voor het instellen van een forensenbelasting met een tarief op basis van de WOZ-waarde2), eventueel met een onderverdeling in waardeklassen;
  • de inkomsten hiervan te gebruiken om de afvalstoffen- en rioolheffing te verlagen.

Thijs Vos (PS)

1) Specifiek gaat het om niet-ingezetenen die ten minste 90 dagen in Leiden verblijven: https://vng.nl/artikelen/forensenbelasting.

2) De wet staat ook een vast tarief en een tarief gebaseerd op het vloeroppervlakte en de beschikbare grond toe.