MOTIE:

Datum: 22 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststellen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, CDA, LP (14)

Tegen: D66, GL, PvdA, SP, CU (25)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 22 juni 2021,

Constaterende dat

  • De Provinciale en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten om de RES vast te stellen met het voorbehoud dat de landschappelijke kwaliteit van het Groene Hart behouden dient te blijven;
  • Dat dit ook overeenkomt met een motie die de gemeenteraad van Leiden raadsbreed heeft aangenomen
  • Burgemeester Liesbeth Spies, voorzitter van de regio Holland Rijnland, namens de Stuurgroep RES Holland Rijnland, in een brief aan de provincie protest heeft aangetekend tegen het voorbehoud van de provincie op de locatiekeuze van windturbines en zonnevelden door HR zonder hierover ruggenspraak te plegen met gemeenteraden.

Overwegende dat

  • Het besluit van de provincie in overeenstemming is met de door Leiden meegegeven wens bij de concept-RES om bij het bepalen van genoemde locaties te streven naar “een zo klein mogelijke inbreuk op de landschappelijke waarden, vanuit zowel het oogpunt van cultuurhistorie, biodiversiteit, leefbaarheid en het belang van natuurbehoud, en zoveel mogelijk moeten inzetten op varianten die recht doen aan deze waarden”;
  • Het niet past dat een ongekozen bestuurder zonder tussenkomst van gemeenteraden een andere, democratisch gekozen, volksvertegenwoordiging de maat neemt.

Verzoekt het college:

  • Zijn steun uit te spreken voor het besluit van de provincie Zuid-Holland;
  • Zich te distantiëren van de brief die door burgemeester Spies aan de provincie is verstuurd.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad
Maarten de Crom – VVD