MOTIE:

Datum: 24 juni 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan LEAD (gecoördineerde besluitvorming)

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU LP  (37)

Tegen: n.v.t. (0)

De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 24 juni 2021,

Constaterende

  • Dat in de omschrijving van de nieuwe ontwikkeling 2.3.3.3 van het raadsvoorstel (2.3.3.3 Circulaire economie), het planinitiatief LEAD zegt draagt bij te dragen aan de landelijke en gemeentelijke doelstelling om de economie uiterlijk in 2050 volledig circulair te maken.
  • Dat de bijdrage van het planinitiatief LEAD aan deze doelstelling wordt vormgegeven door al in een vroeg stadium te kijken naar herbruikbaar materiaalgebruik, toepassen van reeds gerecyclede materialen, en daarnaast bouwmethoden te gebruiken die het mogelijk maken bouwdelen op een circulaire manier te (de)monteren en het verminderen van bouwafval.
  • Dat dit zal uiteindelijk zal worden vastgelegd in een Materialenpaspoort, waarin onder andere wordt vastgelegd welke materialen er worden gebruikt, waar ze in het gebouw aanwezig zijn en hoe deze bij geheel of gedeeltelijke verandering van het gebouw zijn te hergebruiken.

Overwegende

  • Dat de huidige gescheiden vuilcontainers van de wijk door de vestiging van een verticaal dorp van 580 woningen wellicht overbelast zullen raken en zich bovendien
    op te grote afstand van het gebouw zullen bevinden.
  • Dat vaker ledigen op dat punt in de straat kan leiden tot opstoppingen.

Verzoekt het college

  • Maatregelen te treffen opdat toekomstige bewoners van LEAD worden gestimuleerd hun afval zoveel mogelijk te recyclen,
  • Doordat hiertoe ruim voldoende faciliteiten worden gecreëerd op het plangebied van LEAD ter bevordering van het laagdrempelig gescheiden inzamelen van materialen als papier, glas, kleding en batterijen ter bevordering van hergebruik.

Maarten Kersten
Partij Sleutelstad

Toelichting:

De raad heeft eerder uitgesproken dat zij wil dat LEAD een voorbeeld is voor Leiden in de ambitie om klimaatproblemen aan te pakken. Uitgangspunt voor de ontwikkeling van het planinitiatief LEAD, zoals vastgelegd in de Nota van Uitgangspunten, is dat het ook bijdraagt aan een duurzame woonomgeving. We zijn blij dat in het bestemmingsplan is vastgelegd dat het planinitiatief LEAD bijdraagt aan de landelijke en gemeentelijke doelstelling om de economie uiterlijk in 2050 volledig circulair te maken. Naast het circulair maken van de woontorens van LEAD, spelen ook de attitude en gedragingen van de toekomstige bewoners van LEAD een belangrijke rol bij de doelstelling om klimaatproblemen aan te pakken. Gedragingen van bewoners worden sterk beïnvloed door het laagdrempeling aanbieden van faciliteiten om afvalscheiding te bevorderen. Bij het beschouwen van de bouwaanvraag binnen de coördinatieregeling wordt geconstateerd dat volgens het bestemmingsplan op het terrein van LEAD alleen afvalcontainers voor restafval worden gerealiseerd en dat de afvalcontainers voor het recyclen van glas, papier en kleding in de nabijheid van het plangebied LEAD verderweg in de wijk liggen en de afvalstromen van 580 woningen waarschijnlijk niet kunnen bergen. En dus vaker geledigd moeten worden, hetgeen gezien hun huidige locatie verkeerstechnisch onwenselijk zou zijn. Om deze reden zijn wij van mening dat het belangrijk is dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd dat er nabij LEAD ruim voldoende faciliteiten worden gecreëerd voor het scheiden van afval.