MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, SP, CU (10)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, (28)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • Het college een investeringsagenda van circa één miljard euro uitrolt over de stad;
  • In de kaderbrief op het oog een behoedzamer investeringsbeleid wordt ingezet, namelijk door 125 miljoen aan investeringen te temporiseren en voor investeringen die nog vroeg in het planproces zitten vooralsnog geen krediet beschikbaar te stellen;
  • De geprognosticeerde schuldquote nog steeds toeneemt tot 185% in 2027 en de structurele kapitaallast tot 58 miljoen euro toeneemt;

Overwegende dat

  • De schuldpositie fors toeneemt, de solvabiliteit daalt en het renterisico stijgt;
  • De kapitaallasten een steeds groot beslag leggen op de begroting en de begrotingsvrijheid van huidige en toekomstige gemeenteraden daardoor afneemt;
  • De realisatie van het investeringsprogramma keer op keer achterblijft op de planning en er onvoldoende capaciteit lijkt te zijn om alle investeringen uit te voeren;
  • Door de extreme prijsstijgingen en personeelskrapte investeringen keer op keer duurder uitvallen dan begroot;
  • De financiële positie van de gemeente verbeterd kan worden door de investeringsagenda terug te schroeven;
  • Het college bij de cashflow in de kaderbrief wel investeringen doorschuift of voorlopig geen krediet toewijst, maar dat zij geen keuzes maakt om bepaalde investeringen te schrappen;

Verzoekt het college

  • Met een stofkam door de investeringsagenda heen te gaan en daarbij een deel van de investeringen die een nice to have zijn te schrappen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad