MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, SP, CU, LP (6)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, PvdD (32)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Er in de kaderbrief een bezuinigingstaakstelling in het sociaal domein van miljoenen euro’s, oplopend tot 6,9 miljoen in 2025, is opgenomen;
  • Het nog altijd onzeker is of en in welke mate gemeentes gecompenseerd gaan worden voor de hoge kosten van de jeugdzorg en de WMO. In de verkiezingsprogramma’s van de thans formerende partijen is in ieder geval onvoldoende geld gereserveerd om te tekorten te dekken blijkens de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Overwegende dat

  • Er de afgelopen jaren al veel te veel bezuinigd is op het sociaal domein met ingrijpende gevolgen voor Leidenaren in kwetsbare situaties en met een kleine beurs;
  • Er de afgelopen jaren veel minder – zowel in absolute als relatieve zin – is bezuinigd en bespaard in de beleidsprogramma’s buiten het sociaal domein;
  • Het onrealistisch, onverantwoord en verkeerd is om bovenop alle eerdere bezuinigingen nog
    meer te bezuinigen op het sociaal domein.

Verzoekt het college om

  • De in de kaderbrief opgenomen bezuinigingstaakstelling sociaal domein niet uit te voeren;
  • Indien er geen of onvoldoende rijkscompensatie komt, de tekorten in het sociaal domein te dekken; het begrotingstekort te dichten door bijsturingen en besparingen in de programma’s buiten het sociaal domein; en een voorstel daartoe aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de kaderbrief 2022-2026.

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad