MOTIE:

Datum: 10 november 2022

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Programmabegroting 2023 – 2026

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, D66, VVD, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (25)

Tegen: GL, PvdA (14)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2022,

Constaterende dat:

  •  In het Landelijke Actieplan Studentenhuisvesting1) van dit jaar afspraken zijn gemaakt om het onttrekken van kamers aan de bestaande voorraad onzelfstandige studenteneenheden tegen te gaan;
  • Gemeenten in hetzelfde actieplan hebben afgesproken te onderzoeken hoe ze bij nieuw verkameringsbeleid het effect op de voorraad studentenhuisvesting kunnen monitoren;

Overwegende dat:

  • Het nog even duurt voordat landelijke woningmarktregulering, zoals de huurtoeslag en het woningwaarderingsstelsel, een positieve invloed hebben op de bouw van nieuwe onzelfstandige studentenkamers;
  • Het beleidsakkoord, meerdere moties en amendementen vanuit de raad en behoefteonderzoeken vragen om meer onzelfstandige studenteneenheden;
  • Het helpt bij de opstellen van effectief beleid om te weten hoe groot de huidige voorraad onzelfstandige studenteneenheden is en hoe deze zich ontwikkelt;

Verzoekt het College:

  •  Effectindicator 6C1.a uit de beleidsbegroting te splitsen in huurwoningen en studentenwoningen;
  • De indicator studentenwoningen onder te verdelen in de aantallen onzelfstandige én zelfstandige studenteneenheden;
  • Met DUWO in gesprek te gaan om omzettingen tussen deze twee type studentenwoningen mee te nemen in de mutaties.

Sander van Diepen (D66)
Mitchell Wiegand Bruss (SVL)
Thijs Vos (PS)