MOTIE:

Datum: 2 februari 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Verordening gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Leiden 2023

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t.

Tegen: n.v.t.

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 2 februari 2023,

Constaterende dat

  • Kamerbewoners zijn uitgesloten van kwijtschelding van de lokale lasten;
  • Er tussen 2012 en 2020 een regeling bestond waarmee studenten en andere kamerbewoners aanspraak konden maken op een tegemoetkoming voor woonlasten, maar dat deze bij de ‘bijsturingen’ in 2020 is afgeschaft;

Overwegende dat

  • Huurbazen de riool- en afvalstoffenheffing via de servicekosten of huur vaak doorberekenen aan kamerhuurders;
  • Kamerbewoners veelal een zwakke sociaaleconomische positie hebben;
  • Zij regelmatig wel voldoen aan de inkomens- en vermogenseis, maar zij vanwege hun woonsituatie niet in aanmerking komen voor kwijtschelding;
  • De koopkrachtpositie van studenten fors is verslechterd en zij voor verschillende regelingen niet in aanmerking komen;

Verzoekt het college

  • De mogelijkheden van herinvoering van de ‘Tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners’ te inventariseren en daarbij na te gaan wat de uitvoeringskosten zijn en hoeveel personen hiermee geholpen zijn;
  • De raad hierover uiterlijk bij de Programmabegroting 2024-2027 te informeren, zodat de raad dan gemotiveerd een besluit kan nemen over herinvoering van de regeling ‘Tegemoetkoming woonlasten kamerbewoners’.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad