MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad,  PvdD, SP, LP (8)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA, CU (30)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

  • Vanwege bezuinigingen door de gemeente Leiden op de Collectieve Zorgverzekering Minima, minima 15 euro per maand meer moeten betalen aan zorgkosten los van de gebruikelijke stijging van de premie per 1 januari 2020
  • Hiermee een bezuiniging van 945.000 euro per jaar werd gerealiseerd door de gemeente Leiden
  • Er al sprake is van een daling van het gebruik hiervan van 4984 mensen in april 2020 naar 4928 in oktober 2020.

Overwegende dat

  • Deze bezuiniging uiterst pijnlijk was omdat het een grotere bijdrage vraagt van specifiek mensen met een smalle beurs en een zorgbehoefte
  • Deze extra kosten vrijwel parallel aan de coronacrisis moesten worden opgehoest door minima in Leiden.
  • Zorgkosten voor veel mensen onvermijdelijk zijn en het daarom bijzonder pijnlijk is om ook nog een hogere bijdrage te vragen van mensen die het al niet breed hebben

Verzoekt het college

  • Deze bezuiniging op de Collectieve Zorgverzekering Minima voor in ieder geval het jaar 2022 terug te draaien
  • Dit te dekken uit het ten onrechte te laag verrekende bedrag in de concernreserve van 1,05 miljoen euro
  • Te zoeken naar een structurele dekking voor na 2022 en de Gemeenteraad hierover te informeren

Antoine Theeuwen (SP)
Thomas van Halm (SP)
Anandkoemar Jitan (Leiden Participeert)
Maarten Kersten (Partij Sleutelstad)