MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD (8)

Tegen: GL, D66, PvdA, PvdD, SvL, CDA, SP, CU (30)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat

  • In de Kaderbrief 2023-2027 verdere verhogingen van de lokale lasten (OZB, riool- en afvalstofheffing) worden aangekondigd.

Overwegende dat

  • Leidenaars de afgelopen jaren onophoudelijk te maken hebben gekregen met lastenverhogingen en daardoor in een paar jaar tijd veel meer kwijt zijn aan de lokale lasten;
  • De koopkracht van Leidenaars is achtergebleven ten opzichte van de inflatiecorrectie;
  • De gemeentelijke lasten in Leiden aan de hoge kant zijn, tevens een conclusie uit de benchmark van de externe accountant;
  • Na het jarenlang stapelen van gemeentelijke ambities het tijd is om keuzes te maken, het gemeentelijke uitgavenpatroon naar beneden bij te stellen en Leidenaars niet op te zadelen met nog hogere woonlasten.

Verzoekt het college

  • De aangekondigde lastenverhogingen niet door te voeren;
  • Dit naar eigen inzicht te dekken, gebruikmakend van de verschillende besparingsvoorstellen die door de gemeenteraad worden ingediend1).

Maarten de Crom – VVD
Thijs Vos – PS

Voetnoten:

  1. Logischerwijs maakt het College alleen gebruik van de besparingsvoorstellen die worden aangenomen.