MOTIE:

Datum: 6 april 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Kaderbesluit gebiedsontwikkeling Park De Zwijger en aanvullende kaders Leidse Ring Noord Willem de Zwijgerlaan

Status: Ingetrokken

Voor: n.v.t. (-)

Tegen: n.v.t. (-)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 april 2023,

Constaterende dat

  • Diverse belanghebbenden die formeel buiten het plangebied vallen aangeven onvoldoende te zijn betrokken bij de planvorming en zich overvallen voelden door dit raadsvoorstel;
  • Het college aangeeft met deze belanghebbenden (alsnog) in gesprek te willen gaan over hun ideeën en zorgen;
  • Er aan de rijkssubsidies deadlines zijn verbonden, waardoor sprake is van tijdsdruk;

Overwegende dat

  • Er voldoende tijd en ruimte dient te zijn om serieus naar de voorstellen en zorgen van belanghebbenden te kijken;
  • De gemeente en corporaties de gebiedsontwikkeling in meerderde deelplannen gaan uitwerken;
  • Niet alle deelplannen tegelijkertijd worden uitgewerkt, maar dat dit gefaseerd zal gebeuren;
  • Bepaalde deelplannen grote gevolgen hebben voor andere delen van Leiden Noord en de Merenwijk, terwijl andere deelplannen grotendeels op zichzelf staan;
  • Met een slimme planning van deze deelprojecten zowel aan de deadlines van de rijkssubsidie kan worden voldaan als voldoende tijd kan worden geboden voor participatie van belanghebbenden;

Verzoekt het college om

  • De volgorde van de deelplannen – waar mogelijk – zo te plannen dat er bij de deelplannen met veel impact op belanghebbenden buiten het plangebied er genoeg tijd is om de betreffende belanghebbenden in gesprek te gaan over hun ideeën en zorgen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad