MOTIE:

Datum: 13 & 15 juli 2021

Mede-indiener: Maarten Kersten

Onderwerp: Kaderbrief 2021-2025

Status: Verworpen

Voor: Partij Sleutelstad (1)

Tegen: D66, GL, VVD, PvdA, CDA PvdD, SP, CU, LP (37)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 13 en 15 juli 2021,

Constaterende dat

 • dat middenstand en markthandel al sinds het begin van de corona-pandemie in wisselende periodes en mate te lijden heeft gehad aan grote omzetdalingen zelfs sluitingen en (markt) onrendabele verplaatsingen
 • dat volgens opgave van het Centrum Management ook thans nog maar 60% van het normale bezoekersaantal in de Leidse binnenstadsstraten loopt
 • dat dit op de nu buiten het hartje centrum gesitueerde markt nog minder is
 • dat nu al 5 winkels hierdoor gesloten zijn en volgend het CML rond de 100 “op het randje staan”
 • dat dit op de markt niet veel anders is
 • dat de nonfood-sector op de markt vele maanden helemaal geen plaats heeft gehad
 • ook de foodsector gewoon, soms met uitstel, voor 100% zijn reguliere markt- en staangelden heeft moeten betalen
 • terwijl in sommige gevallen niet eens 20% van de pre-corona omzetten kon worden behaald

Overwegende dat

 • dat in het thans voor de MKB gehanteerde systeem uitstel van OZB wordt gegeven
 • maar dat de klap later dan alsnog groter wordt
 • dat nu tijdelijk geen precariotechten zijn geheven
 • dat de markthandel geen rijkssteun of andere kostenreductie heeft gehad (behalve de nonfood gedurende de tijd dat die niet op de markt mocht staan)

Verzoekt het college

 • de markt en staangelden over minimaal het eerste of laatste half jaar kwijt te schelden
 • daarbij een extra voordeel toe te passen voor de nonfood-sector die gedurende lange tijd helemaal niet heeft gestaan
 • voor de winkeliers en ander centrum-MKB de betaling van OZB niet alleen uit te stellen maar ook te verlagen ( kwijtschelden mag wettelijk niet,)
 • de voorgenomen verhoging van de OZB uit te stellen
 • langer door te gaan met het niet-innen van de precariorechten
 • hiervoor deels dekking te vinden in een deel van de nieuwe extra toeristenbelastingen en de rijkssubsidie voor terrasprecario die gemeentes voor allerlei doeleinden, ook de markt, mogen inzetten
 • spoedig mee te werken met het door CML en ondernemersverenigingen voorgenomen herstelplan bezoekerseconomie
 • voor de markt, gezien de noodlijdendheid van individuele betrokkenen/getroffenen hiermee haast te betrachten

Maarten Kersten – Partij Sleutelstad