MOTIE:

Datum: 6 juli 2023

Mede-indiener: Famke Güler

Onderwerp: Kaderbrief 2023-2027

Status: Aangenomen

Voor: Partij Sleutelstad, VVD, PvdA, PvdD, CDA, SP, CU (20)

Tegen: GL, D66, SvL (18)

De raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 6 juli 2023,

Constaterende dat:

 • Al sinds het slopen van de Groenoordhallen discussie wordt gevoerd over hoe er extra zaalruimte kan worden gecreëerd in Leiden. In 2017 is er een motie ingediend over het behoud van de Drie Octoberhal en in 2022 werd een motie aangenomen om hier nog eens onderzoek naar te doen.
 • Uit verschillend onderzoek ook al jaren blijkt dat er behoefte is aan een extra sporthal. In het Toekomstperspectief binnensport Leiden (2018) van Drijver en Partners staat “gedurende de drukste weken van het jaar is in de drie gemeentelijke sporthallen niet of nauwelijks nog ruimte voor extra verenigingsgebruik” en “diverse Leidse verenigingen maken gebruik van capaciteit die beschikbaar is in accommodaties in buurgemeenten”. In Ruimte voor sport in Leiden (2021) van het Mulier Instituut is berekend dat er nu een tekort is van 1,1 tot 2,8 sporthal en dit loopt op naar 1,4 tot 3,1 in 2030.
 • Vanaf september twee nieuwe sporthallen in het Indoor Sportcentrum (ISC) in gebruik genomen worden en tegelijkertijd voor de sport geen gebruik meer gemaakt wordt van de bestaande Vijf Meihal en Drie Octoberhal.
 • Verschillende verenigingen al hebben aangeklopt dat zij in de nieuwe situatie geen zaalruimte meer kunnen huren op hun vaste trainingsavond en andere verenigingen graag vaker of dichterbij zouden willen gaan trainen mocht dat mogelijk zijn.
 • Naast de insprekers van badmintonvereniging BV Drive, inmiddels ook Topsport Leiden1) , de Leidse Sportfederatie2) en handbalvereniging Saturnus3) zich hebben uitgesproken om ook volgend jaar voor extra zaalsportruimte te zorgen.

Overwegende dat:

 • Het college voor heeft gesteld om vanaf 7 augustus voor vier maanden vluchtelingen op te gaan vangen in de Drie Octoberhal en dat dit mogelijk verlengd kan worden. Hoewel bij het kaderbesluit Sportpark de Mors nog gesproken gaat worden over het langer openhouden van de Drie Octoberhal, deze hal voor het aankomende seizoen niet gebruikt kan worden.
 • Inmiddels is gebleken dat op de locatie van de Vijf Meihal pas in 2026 gebouwd gaat worden en het daarmee mogelijk is om deze hal nog een jaar langer open te houden.
 • Hiermee meerdere verenigingen tijdelijk uit de brand geholpen zouden kunnen worden en dit tegelijkertijd een unieke kans biedt om in de praktijk te kunnen zien hoe veel gebruik er gemaakt zou worden van een extra sporthal.
 • Het uiteraard niet de bedoeling is dat verenigingen die al ingeroosterd zijn in Sportcomplex 1574 over zouden stappen naar de Vijf Meihal, dus dat dient voorkomen te  worden, desnoods door de huurtarieven voor de Vijf Meihal iets te verhogen.
 • Het tijdelijk blijven gebruiken van de Vijf Meihal ook geen risico veroorzaakt dat dit dan nog langer open zal blijven, omdat het pand na dit seizoen gesloopt gaat worden. In de tussentijd kan mogelijk wel meer duidelijkheid komen over structurele oplossingen, zoals het openhouden van de Drie Octoberhal of het bouwen van een nieuwe sporthal.
 • Het tijdelijk openhouden van de Vijf Meihal zo kostenefficiënt mogelijk dient te gebeuren. Stichting Topsport Leiden heeft in haar brief aangegeven dat de sportwereld graag meehelpt aan het beheer van de hal. Ook hoeven faciliteiten zoals de kantine niet te worden geopend, want daarvoor is er gewoon een horecavoorziening in het ISC. Doordat sommige sporten pas vanaf half oktober en tot maart het ISC gebruiken, hoeft de Vijf Meihal alleen dan open.
 • Er nog veel parkeerplaatsen naast de Vijf Meihal liggen die nu gebruikt gaan worden voor het ISC. Door de hal niet te openen tijdens wedstrijden van ZZ Leiden ontstaat er geen probleem.
 • Verenigingen al hebben aangegeven graag gebruik te maken van deze mogelijkheid, ook als die maar voor één jaar zou gelden. Zo geeft handbalvereniging Saturnus aan dat zij naast de huidige trainingsavond op donderdag in het ISC zo de volledige dinsdagavond (van 18 tot 23 uur) en twee uur op een andere avond zouden kunnen vullen in de Vijf Meihal.
 • Het college heeft aangegeven dat een aantal praktische zaken uitgezocht moeten worden voordat bepaald kan worden of het daadwerkelijk mogelijk is de Vijf Meihal open te houden, zoals de energieaansluiting bij Liander en de vergunning bij de Omgevingsdienst.

Verzoekt het college:

 • Te onderzoeken of en op welke manier het aankomende zaalseizoen de Vijf Meihal tijdelijk open gehouden kan worden en als dit praktisch mogelijk is en kosteneffectief kan, dit ook uit te voeren. Hierbij de volgende kaders mee te nemen:
  • Het gaat hierbij om trainingsuren die nu niet in het ISC kunnen worden ingepland. Het moet niet mogelijk zijn om uren in het ISC te vervangen door dezelfde uren in de Vijf Meihal.
  • Het gaat primair om het gebruik van de sporthal voor trainingen op doordeweekse avonden en de invulling hiervan mag sober qua voorzieningen. De kantine moet bijvoorbeeld niet worden opengesteld, daarvoor is er een kantine in het ISC.
  • Een uiterste inspanning te doen om via Liander en de Omgevingsdienst alsnog te regelen dat het praktisch mogelijk wordt om deze hal open te houden en te zorgen dat dat geregeld is voordat de hal volledig afgekoppeld wordt.
  • Dit op een zo kosteneffectief mogelijke manier in te richten door onder andere een deel van het beheer bij de sporters te beleggen en alleen strikt noodzakelijke investeringen in de hal doen.
  • De extra beheerskosten te bekostigen uit de extra huurinkomsten en onderbesteding op de sportsubsidies in 2023 4).
 • Mochten er toch onoverkomelijke praktische bezwaren zijn of onevenredig hoge kosten in het opknappen van de sporthal, de raad dan zo spoedig mogelijk te informeren over de redenen waarom het toch niet is gelukt om de Vijf Meihal langer open te houden.

Marc Newsome (PvdA)
Martijn Otten (PvdA)
Famke Güler (PS)

Voetnoten:

 1. https://sleutelstad.nl/2023/06/26/leidse-sporters-willen-tijdelijke-exploitatie-vijf-meihal-op-zich-nemen/
 2. https://sleutelstad.nl/2023/07/06/ook-lsf-wil-bestaande-sporthallen-open-houden/
 3. https://sleutelstad.nl/2023/07/03/ook-leidse-handballers-kampen-met-tekort-aan-zaalruimte/
 4. In 2022 was er bijna 4 ton aan onderbesteding op sportsubsidies, wat daardoor aan het eind van het jaar in de concernreserve is gestroomd. Ook voor 2023 dreigt dat te gebeuren, met onder andere onderbestedingen op de subsidieregeling incidentele sportevenementen (jaarlijks ca. €60.000) en de jaarlijks vrij besteedbare €60.000 (vanaf 2024 wordt dit budget ingezet voor kapitaallasten Combibad de Vliet).