MOTIE:

Datum: 14 september 2023

Indiener: Thijs Vos

Onderwerp: Voortzetting samenwerking warmte Leidse Regio

Status: Aangenomen

Voor: PS, D66, VVD, PvdD, SvL, SP, CU (23)

Tegen: GL, PvdA, CDA  (15)

De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 14 september 2023,

Constaterende dat

  • In Denemarken en Finland warmtenetten pas aangelegd mogen worden als er een duidelijke indicatie is van de uiteindelijke prijzen en tarieven;
  • De gemeenteraad keuzevrijheid als belangrijke randvoorwaarde voor de warmte- en energietransitie heeft aangemerkt;

Overwegende dat

  • Burgers het recht hebben om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot deelnemen aan duurzame individuele of collectieve systemen voor energievoorziening ;
  • Er pas effectief sprake is van keuzevrijheid als er tijdige, transparante en verifieerbare informatie is over de prijzen en tarieven van een duurzame energievoorziening;
  • Het mogelijk is om goede indicaties te maken van de prijzen en tarieven van warmtenetten;
  • De ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG een stappenplan[1] hebben gemaakt om de kosten voor eigenaar-bewoners inzichtelijk te maken;
  • Er in het Houtkwartier ervaring bestaat met het maken van schattingen van de kosten voor het leveren van warmte, koeling en opslag;

Verzoekt het college

  • Alleen publiek- en privaatrechtelijk mee te werken aan de aanleg van warmtenetten als voldaan wordt aan de voorwaarde dat koeling en opslag integraal wordt meegenomen en dat er tijdige, transparante en verifieerbare informatie is over de prijzen en tarieven van het warmtenet;
  • Daarbij gebruik te maken van de BZK-VNG handreiking en de expertise van bewoners(organisaties), zoals de wijkvereniging Houtkwartier;
  • Zich er samen met andere gemeentes bij het rijk hard voor te maken dat gemeentes meer instrumenten krijgen om tijdige, transparante en verifieerbare informatie over prijzen en tarieven bij duurzame energienetten af te dwingen.

Thijs Vos – Partij Sleutelstad

[1] https://vng.nl/nieuws/handreiking-betaalbaarheid-als-hulpmiddel-in-warmtetransitie